success closed Loading...

Qurumayan qan çanağı türk yurdu Krım necə rusların oldu? - TARİX


İlham Tumas

Başıbəlalı Krımın tarixində bizim Azərbaycanın tarixinə bənzər məqamlar çoxdur. Bu yurd yeri də qədimdən üzübəri bir çox tayfaların, xalqların yürüşünə, qələbəsinə, məğlubiyyətinə şahidlik eləməli olub. Ancaq Krımı eradan əvvəlki qaranlıq minilliklərdən götürüb bugünkü günümüzə gətirib çıxaran tarix buranın həmişə bir türk yurdu olduğunu təsdiq edir.

Tavrlar türklərdimi?..

Bəli, bir neçə gün əvvəl parlamentində müstəqilliyini elan eləyən, bir neçə gün sonrasa referendumla Rusiyaya birləşəcəyi barədə bəyanat verən Krımdan söz düşəndə ağızlardan çıxan “bura türk yurdudur” fikrini qətiyyən populist fikir olaraq qəbul etməyin. Əvvəlcədən xatırladaq ki, yaşı bilinməyən mağaraları, qədim insan məskənlərinin qalıqları, tarixi abidələri, həmçinin yumşaq iqlimiylə Krım bəşər mədəniyyətinin qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Bölgənin ilk sakinlərinin kimlər olduqları da bəllidir. Tarixdə tavrlar kimi qalmış bu xalq haqqında yazan Herodotun, Tasitin, Strabonun, Ammianın əsərlərindən məlum olur ki, onlar yalnız Krımda yaşayaraq bu coğrafi ərazidən kənara çıxmayıblar. Sonradan bu ərazilərə kimmerlərin, skiflərin güclü axını nəticəsində Krım bu xalqların idarəsi altına düşür. Bu yerdə “tavrların mənşəyi bəlli deyil” iddiasına qayıdaraq bir sıra müəlliflərin əslində, Krımın doğma sakinlərini kimmerlərin bir qolu kimi qəbul etdiklərini, həmçinin skiflər və kimmerlərə qarışaraq assimlyasiya olduqlarını nəzərə alsaq, o zaman tavrların türkdilli xalq olduğunu düşünmək daha məntiqlidir. Krımın onlarla tarixi abidələrindən biri olan qədim Üçbaş tavr yaşayış məntəqəsi də buna sübutdur.

Türk yurdu Qırım…

Eradan əvvəl VIII əsrdən başlayaraq bu yerlərdə hökmranlıq eləyən skiflərin yunanlarla əlaqələri başlayır. Yeni bərəkətli torpaqlar axtarışında olan yunanlar Krımda bir sıra şəhərlər salırlar, bölgənin iqtisadi, mədəni həyatında ciddi rol oynamağa başlayırlar. Eradan əvvəl V əsrdə yunanlar burada ilk koloniyalarını, ardından Roma İmperiyasına tabe Bosfor dövlətini qururlar. Krımın tarixi mənbələrdə Tavriya adlandırılması da məhz yunan tarixçilərinin hesabına baş verib. Sonrakı əsrlərdə Krım qotların, hunların, bulqarların və VII əsrdə xəzərlərin yürüşlərinə məruz qalır. Sonuncular 670-679-cu illərdə demək olar, bütün Krımı nəzarətə götürürlər, ancaq müəyyən fasilələrlə bölgədə Bizans təsiri də hiss olunur. Rusların Krıma mütəmadi hərbi yürüşləri 900-cu ilin əvvəllərindən başlayıb. Məhz bu dövrdən başlayaraq Xəzər xaqanlığı ilə ruslar arasında Krım üstündə bir-birinin ardınca müharibələr baş verir. Xəzərlərin ardından Krım peçeneqlerin, 11-ci əsrdən isə qıpçaqların nəzarətinə keçir. Bəli, həmin dövrdən başlayaraq ərəblərin qıpçaq adlandırdıqları bu türk tayfası Dəşti-Qıpçağın - Dneprdən Volqaya qədər olan torpaqların, Xorəzmin bir hissəsinin, demək olar bütün Krımı əhatə eləyən ərazinin sahibi olur. 1223-cü ilin yanvar ayında Krım monqollar tərəfindən fəth edilir...

Bu yerdə haşiyə olaraq qeyd eləyək ki, Krım nə qədər əldən-ələ keçsə də, burada nə qədər müxtəlif tayfalar, xalqlar ağalıq eləsələr də, yerlərdə indinin özündə belə türk izləri daha çox üstünlük təşkil edir. 1925-ci ildə Təbiətşünaslıq, Antropologiya və Etnoqrafiya Cəmiyyətinin Kuftinin müəllifliyi ilə Moskvada çap etdirdiyi “Krım tatarlarının yarımadada yerləşmələrinin tarixiylə bağlı” adlı kitabından da görünürür ki, bu torpaqlarda türk üslubunda qurulmuş yaşayış məskənləri, evləri, təsərrüfat sahələri üstünlük təşkil edir. Elə tədqiqatçıların böyük əksəriyyəti də “Krım” sözünün etimoloji mənasının türk sözü olan “qırım”dan götürüldüyü fikriylə razılaşırlar.

Vəziyyəti “rusca” olan Krım

news-detail

Qızıl Ordanın yerində 1441-ci ildə bölgədə mövcudluğunu uzun müddət davam etdirən Hacı Girayın xanlığı ilə Krım xanlığı qurulur. Sonrakı illərdə xanlıq Osmanlıyla müttəfiqlik quraraq Qızıl Orda torpaqlarını, Qazanı, Həştərxanı ələ keçirir. 1521-ci ildəsə Məmməd Giray Moskvanı mühasirəyə alır, rusları ağır məğlubiyyətə uğradaraq üzərlərinə xərac qoyur. Ümumiyyətlə, XVI-XVII əsrlərdə tatarlar qısa fasilələrlə ruslara 15 dəfəyə qədər yürüş təşkil etmişdilər. Krım Xanlığının bu kimi uğurları XVII əsrin sonlarına kimi davam edir. Həmin dövrdən başlayaraq Moskva knyazlığı gücləndiyindən, Osmanlı isə get-gedə zəiflədiyindən 1768-1774-cü illər arasında baş verən Osmanlı-Rus müharibəsində Krım ruslar tərəfindən işğal edilir. Krımın o dövrdə xanı olan, kefə və məclislərə xüsusi bağlılığı ucbatından “Dəli xan” adıyla çağırılan Krım Giray acı məğlubiyyətdən yaxa qurtara bilmir və 1774-cü ilin 15 iyulunda Bolqar kəndi Kiçik Qaynarcada bağlanın müqaviləylə Kerç boğazı Rusiyaya verilir, Krım Osmanlıdan asılı olmur.

Ancaq təbii ki, Osmanlı bu məğlubiyyətlə barışmır və Krım Osmanlının təhrikiylə yenidən üsyan qaldırır. Bu üsyan 1783-cü ildə Krım şahı Şahin Gireyin taxt-tacdan əl götürməsiylə nəticələnir. 1783-cü il aprel ayının 8-də II Yekaterinanın fərmanıyla Krım Rusiya ərazisi elan edilir və Krımın “rusca” dövrü başlayır...

Deyəsən, Krımın indisindən çox uzaqlaşdıq. Ancaq bu tarixi xatırlamaq mütləq lazımıydı. Məhz xatırlamalar nəticəsində məlum olur ki, rusların, əvvəlcə tacir, səyyah, sonrasa əsgər kimi buraya ayaq basdıqları dövrdən başlayaraq Krım həmişə onların diqqət mərkəzində olub, müxtəlif dövrlərdə bu torpaqlar üçün qanlı müharibələr aparıblar. Və ən maraqlısı bilirsiniz nədir? Ən maraqlısı odur ki, Rusiya Krımın birləşdirilməsindən sonra da ərazisində baş verən bütün müharibələrdə bu torpağa nə qədər ehtiyacı olduğunu hər dəfə nümayiş etdirməyə məcbur olub. Mənə elə gəlir, necə ki, 17-ci əsrə qədər ruslar Krım Xanlığının hücumlarından, Moskvanın yandırılmasına qədər baş verən talanlardan qorunmaq üçün bu torpaq uğrunda müharibələr aparmağa məcbur idilər, indi - 21-ci əsrdə də eyni taleni yaşamamaq üçün Krıma yenidən sahiblənmək, onu əldən verməmək uğrunda bütün dünyaya qarşı belə savaş açmağa hazırdırlar. 

news-detail

Çardan bolşeviklərə qədər

Krım tatarları istər Rusiya İmperiyasının, istər bolşevik Rusiyasının, istərsə də, Sovetlər Birliyinin dövründə həmişə təqiblərə, repressiyalara, sürgünlərə məruz qalıblar. Mövzuyla bağlı 1919-cu ildə - Birinci Cümhuriyyət dövründə Bakıda Azərbaycan Hökuməti Nəşriyyatının rus dilində dərc etdiyi Arslan Kriçinskinin müəllifliyi ilə “Ucqarlarda rus siyasəti barədə oçerklər” adlı kitabdan xeyli qiymətli materiallar əldə elədim. Kitabda Çar Hökumətinin 1788-ci ildən başlayaraq Krımda yaşayan tatar din xadimlərini imperiyanın ucqarlarına sürgün etməsi, onları mənəvi-psixoloji təzyiqlərə məruz qoyması, bütöv tatar kəndlərini köçürməsiylə bağlı raportlar da yer alıb. Tavriyanın rəhbəri, həqiqi dövlət müşaviri Vasiliy Koxovskinin, Baxçasaray Dövlət sarayının nəzarətçisi Ananiçin və digər rus məmurlarının yazdıqlarından, yaxud onlara yazılanlardan Krım tatarlarının zaman-zaman hansı əziyyətlərlə üz-üzə qaldıqlarını təsəvvür eləmək çətin deyil. Bu təqiblər, repressiyyalar, dediyimiz kimi, bolşeviklərin dövründə də davam eləmişdi. Adıçəkilən kitabda 1918-cu ildə Simferopolda İnqilabi Hakimiyyətin qərarı ilə həbs olunan Krım və Litva tatarlarının müftisi Çələbican Çələbiyevin həbsiylə bağlı materiala nəzər yetirmək kifayətdir ki, vəziyyətin nə qədər qəliz olduğunu anlayayasan. Məhz bu kimi repressiv tədbirlər nəticəsində Krımda türk əhalinin sayı ildən-ilə azaldı. Gəlin, statistikaya nəzər salaq...

Azalan faizlər

XVII əsrin birinci yarısı - 95.1 faiz tatarlar, 2.6 faiz yunanlar, 2.1 faiz ermənilər, 0.2 faiz karaimlər;

1760-70-ci illər - 92.6 faiz tatarlar, 4 faiz ermənilər, 3.1 faiz yunanlar;

1795-ci il - 87.6 faiz tatarlar, 4.3 faiz ruslar, 1.9 faiz yunanlar;

1816-cı il 85.5 faiz tatarlar, 4.8 faiz ruslar, 3.7 faiz ukrainlər;

1850-ci il - 77.8 faiz tatarlar, 7 faiz ukrainlər, 6.6 faiz ruslar;

1858-ci il 73 faiz tatarlar, 12.6 faiz ruslar, 4 faiz ukrainlər.

Nə isə, vaxtınızı çox almadan deyim ki, il-ili əvəzlədikcə, gördüyünüz kimi Krım tatarlarının sayı sürətlə azalır, rusların sayı isə artır. Nəhayət, 1897-ci ildə ruslar Krımda 35.6 faiz tatarların, 33.1 faiz rusların yaşamasına nail olurlar. 1917-ci ildəsə artıq rusların faizi düz 41.2-yə çatdığı halda, tatarların faizi 28.7 olur. 1939-cu ilə qədər bölgədə 19.4 faizdə qalan tatarlar bir neçə il sonra - 1944-cü ilin yazındalı köçürülmədən sonra ruslar bölgədə 75, ukrainlər 21 faiz təşkil edirlər. Və bu ildən başlayaraq düz 1979-cu ilə qədər Krımda tatarların sayı heç faizə belə düşmür. Həmin il Krım tatarları əhalinin vur-tut 0.7 faizini təşkil edirdi. Bu rəqəm 2001-ci ildə birtəhər 12.1 faizə gəlib çıxır... Ancaq görün hansı zülmlər və əziyyətlər, qanlar, mübarizələr, Krım tatarlarının ərdəmliklərindən doğan əyilməzlikləri bahasına...

Bu Vətən Krımdır!

news-detailnews-detail

Statistikadan da göründüyü kimi, ruslar bu torpaqlara nəzarəti ələ götürdükdən sonra Krım tatarlarının ata-baba yurdlarından deportasiyası başlayır. Nəhayət, 1944-cü ildə tarixdə bir xalqa qarşı əsl soyqırım aktı törədilir. Bu barədə Krım tatarlarının lideri, xalqı uğrunda dəfələrlə azadlığından keçərək mübarizələrə qoşulmuş böyük Mustafa Krımoğlunun öz dilindən eşidək. Mustafa bəy 2009-cu ildə əcnəbi KİV-lərdən birinə verdiyi müsahibədə demişdi: “Bizim xalq soyqırımın qurbanıdır. İkinci Dünya Müharibəsinin sonunda bizim millət Stalinin əmriylə Orta Asiyaya köçürüldülər. Heyvanlar üçün nəzərdə tutulmuş vaqonlarda köçürülərkən və Orta Asiyadakı yeni yerlərdə Krım tatarlarının yarısı acından, xəstəlikdən öldü. Mən uşaq olanda valideynlərimin axşamlar göz yaşları içində danışmaqlarından bildim ki, bizim Vətənimiz olub. Bu Vətən Krımdır!”

Mustafa Krımoğlunun barəsində danışdığı olaylar 1944-cü ilin yaz aylarında baş vermişdi. Faşist qoşunları Krım yarımadasından çıxarıldıqdan sonra Kreml Krım tatarlarını Almaniya tərəfindən SSRİ-yə mübarizə aparmaqda, casusluqda ittiham eləyərək, onların yarımadadan Orta Asiyaya sürgün olunmasına qərar verir. Beləliklə, 1944-cü ilin may ayının 18-dən tatarlar minilliklər boyu yaşadıqları dədə-baba torpaqlarından sürgün olunurlar. Bu qlobal deportasiya düz 194 min 155 nəfəri, yəni 47 min ailəni əhatə edirdi. Bundan sonra Krımdakı tatar, yunan və alman mənşəli toponimlər dəyişdirilərək ruslaşdırılır. Qürbətlərdə yaşamağa məcbur olan Krım tatarları isə min əzab-əziyyətlərə qatlaşmağa məcbur olurlar. Təbii ki, böyük qurbanlar verməklə… Elə təkcə 1944-46-cı illər arasında Özbəkistanda məskunlaşmış Krım tatarlarından 30 minə yaxını aclığın, xəstəliyin, ağır həyat şəraitinin qurbanı olmuşdu.

Krım tatarlarının ərdəmliyi

Krım tatarlarını bəşəriyyətin ən döyüşkən, mərd, əyilməz, yurduna bağlı xalqlarından biri adlandırmaq olar. Bəli, Sovet cəza aparatının qəddarlığına baxmayaraq, yurd-yuvalarından didərgin salınmış Krım tatarları ötən müddət ərzində dəfələrlə vətənlərinə qayıtmaq üçün mübarizələrə baş vurdular. Bu mübarizə köçürülmədən sonrakı illərdə bir an belə dayanmadı. Təsəvvür eləyin, yüzlərlə, minlərlə insan vətəninə qovuşmaq üçün böyük Sovetlər Birliyinin bir başından o biri başına gedir, orada isə ona yaşamağa imkan vermirlər… Belə insanlardan neçəsi həbsxanalara atıldı, özünə qəds elədi, Qızıl Meydanda etiraz aksiyası keçirdi… Nəhayət, böyük qurbanlardan, həbsxana, ruhi xəstəxana divarları arasında çürüdülən ömürlərin hesabına 1979-cu ildə Kreml bu xalqın yanlış yerə köçürülməsi barədə qərar qəbul eləməyə məcbur oldu. Ancaq bu qərar da Krım tatarlarının yurdlarına dönmələrinə imkan yaratmadı.

Mübarizə davam elədi və nəhayət, 1989-cu ildən başlayaraq yurda qayıdış başladı… İndi Krım tatarlarının Ukraynada baş vermiş hadisələrə hansı baxış bucağından baxdıqlarını xatırlamağa ehtiyac yoxdur… Bu adamlar dədə-baba torpaqlarının azadlığı və müstəqilliyi üçün canlarından belə keçərlər. Bu ərdəmliyin qarşısında dünyanın heç bir gücü dayana bilməz... XƏBƏR LENTİ
Kredit borcu olanlar fitrə verə bilər? - İlahiyyatçılar izah edir + VİDEO 21:10
Ramazan bayramı nə vaxt qeyd olunmalıdır – mübahisələrə aydınlıq məqsədi ilə… 21:00
Möcüzə cihazı taxan hər dildə DANIŞA BİLƏCƏK 20:51
İsrailin aviazərbəsi nəticəsində iki suriyalı hərbçi həlak olub - YENİLƏNİB 20:41
Boksçu Kamran Şahsuvarlı Avropa çempionatını gümüş medalla bitirib 20:23
9 illik təhsildən kolleclərə sənəd verənlər - ballar bu qayda ilə hesablanacaq 20:11
Bakı dünyanın ən ucuz şəhərləri sırasındadır - REYTİNQ 20:00
Acun Ilıcalı özünə 3 gün, 3 gecə toy edəcək 19:32
Azərbaycanda daha bir qorxunc həkim səhvi: - Yeni doğmuş anaya səhv qan köçürdülər, komaya düşdü + FOTOLAR 19:13
Paralanmış və uralanmış Azərbaycandan MÜSTƏQİL AZƏRBAYCANA - ARAŞDIRMA 18:55
İlham Əliyev 4 ölkənin prezidentlərinə təbrik məktubu göndərib 18:38
Formula1: Sıralama turunun qalibi məlum oldu 18:21
İlham Əliyev: "Azərbaycan-Xorvatiya əlaqələri dinamik inkişaf etməkdədir" 18:02
Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi və şəhər prokurorluğu Yasamalda törədilən qətllə bağlı birgə məlumat yayıb 17:47
Daha yeddi bank filial və şöbəsi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib 17:33
Dünyanın ən bahalı şaurması Litvada hazırlandı 17:19
“İki yad adam” filmi Tiflisdə 17:12
Azərbaycanlı reperin ölümünün təfərrüatları - "Güzgüdən baxıb gördüm ki, keçinib" + VİDEO 17:08
Kamran Əsədov tarix dərsliyinə etiraz edən Ramin Əlizadəyə verdiyi cavabında Elmlər Akademiyasında "əli ətə çatmayan" mafioz "pişikləri" ifşa etdi 16:52
İcra başçısından Xocalı aeroportu ilə bağlı AÇIQLAMA 16:42
Moskvadan qızıl gətirmək cəhdi baş tutmadı 16:28
Şarl Lekler Bakıdakı qələbəsini üç gün əvvəl vəfat edən atasına həsr edib 16:22
Bir qrup zabitə "polkovnik" rütbəsi verilib 16:05
Pakistanda törədilən terror aktları nəticəsində ölənlərin sayı 73-ə çatıb 15:57
“Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran Prisində qəza - Mühərrik yandı + FOTOLAR 15:46
Demokratik Cümhuriyyətin yadigarı - 98 yaşlı AZƏRTAC-ın yaranma tarixi 15:30
Prezident İlham Əliyev Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının prezidentini qəbul edib 15:18
Silah satmaq istəyən şəxsdən narkotik tapılıb 15:02
Fitrənin çıxarılacağı gün və qaydaları - MƏQALƏ 14:45
Mingəçevirdə 100-dən çox evi su basdı - FOTOLAR 14:36
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Əkrəm Həsənova nə dedilər? 14:14
Azərbaycan polisi hollandiyalı turisti heyrətləndirdi 14:06
Ramazan ikitirəliyi - Bayram namazını sabah qılanlar da olacaq... 13:45
Bakıdakı “Formula 2” yarışlarında - QƏZALAR baş verdi 13:31
İlham Əliyev Pakistan prezidentinə başsağlığı verdi 13:16
Bayram gününün havası necə olacaq? 13:03
Xalq artisti son günlərini yaşayır 12:43
Tehranın İmam cüməsi: Səud rejimi İranla müharibə etmək üçün uşaqdır... 12:37
Azərbaycanda iki gün ərzində müşahidə olunacaq hava proqnozu açıqlanıb 12:29
Mingəçevirdə iki ailə arasında kütləvi dava 12:06
Bu gün Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür 11:59
Rusiyadan Azərbaycana gətirilən yeni hərbi texnika cəbhəyə göndəriləcək - FOTOLAR + VİDEO 11:55
SON DƏQİQƏ: 12 erməni hərbçi yaralandı 11:45
Bakıda sürət qatarı piyada qızı belə vurdu - VİDEO 11:34
“Metroda bomba var” deyən adama güzəşt etmədilər 11:29
ABŞ səfirinin 1944-cü ildə Ankaradan yazdığı MƏXFİ MƏKTUBU 11:20
Fransadan çağırılan səfir Mehriban Əliyevaya köməkçi təyin edildi - SƏRƏNCAM + FOTO 11:09
Tanınmış futbolçu karyerasını bitirib 11:02
Millət vəkilinə ağır İTKİ: Həyat yoldaşı vəfat etdi + FOTO 10:50
Çində dağıntılar altında qalanların sayı artıb - 141 nəfər + YENİLƏNİB 10:45
Ordumuzun yubiley medalı kimlərə veriləcək... 10:35
Beyləqanda 2 maşın toqquşub - 1 nəfər ölüb 10:23
Bakıda ambulans aşdı: Xəsarət alanlar var + FOTO 10:20
Məkkədəki terakt cəhdinə ilk reaksiya Qətərdən gəldi 10:14
Ermənilər yenə təxribat törədir - Cəbhədə gərginlik: SON DURUM 10:01
Müstəqil Azərbaycanın səkkizinci Baş naziri – İlham Heydər oğlu Əliyev + DOSYE 09:55
Everestdə tapılan 10 cəsədin ölümünün sirrləri - FOTOLAR 09:45
"Formula 1" Azərbaycan Qran-Prisinin ikinci günündə nələr olacaq... 09:25
Qarabağla bağlı mühüm qərar verilə bilər - Görüş 09:15
Eşitmə qabiliyyətinizin zəifləyəcəyinə tam əmin ola bilərsiniz - XƏBƏRDARLIQ 09:05
Bayramı "qara" gələn Pakistan - Dəhşətli TERROR: 47 ölü, 150 yaralı 08:48
Venesuelada parlamentin binasına hücum: Xəsarət alanlar var 08:30
Zoğalın xalq təbabətində istifadəsi 07:58
Pərpətöyünün sağlamlıq üçün BİLMƏDİYİNİZ FAYDALARI 06:43
Turşuların orqanizm üçün 5 ZİYANI 05:23
Duz - "ağ ölüm" yoxsa vacib maddə? 04:32
Qarğıdalı saçaqlarından MÜALİCƏVİ ÇAY, FAYDALARI 03:38
Dünyanın ən amansız 10 qatilinin edam qabağı SON SÖZÜ + FOTOLAR 02:55
Məkkədə terror aktının qarşısı alınıb, 5 nəfər saxlanılıb 02:26
SOCAR Gürcüstandakı öhdəliklərini vaxtında yerinə yetirəcək 01:56
Ana ölən oğlunu almaza çevirdi - FOTO 01:42
“WhatsApp” vaxtı uzatdı 01:31
Ərdoğan: “Türkiyə Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanla eyni mövqedən çıxış edir” 01:16
Ərdoğan: "Türkiyə İslam dünyasında sülhün bərqərar olmasına çalışır" 01:04
Lənkəranda zəlzələ baş verib 00:53
Tarkan Bakıda Formula-1 azarkeşlərinə konsert verdi - FOTOLAR 00:38
Pakistanda törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıb + YENİLƏNİB 00:25
Ali məktəblərin statusunun dəyişməsi nəyi dəyişəcək? - VİDEO 00:08
23.06.2017
İŞİD Azərbaycandan nə istəyir – Antiterror Mərkəzinin rəhbərindən AÇIQLAMA 23:53
Zukerberq ilk dəfə iftar süfrəsində 23:42
Ağ Ev: Putinlə Trampın görüşü istisna edilmir 23:28
Qarnından qaşıq çıxarıldı - Bakıda inanılmaz hadisə 23:19
Fransa millisinin keçmiş üzvü “Qəbələ”yə keçib 23:12
İlan itini sancmasın deyə özünü fəda etdi 23:04
Ana 6 aylıq körpəsini öldürdü – 12 il idi uşağı olmurdu 22:46
Bakıda təhlükəli anlar - VİDEO 22:37
Ermənistan parlamentində Sarkisyanı ifşa etdilər: “Siz nədən danışırsınız, hər gün cəbhədə ölən əsgərlərdən?” 22:19
Azərbaycanda dəhşətli mənzərə: su kanalına heyvan leşləri atılır + VİDEO 22:02
Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlib 21:48
İtaliyada birinci Azərbaycan Film Festivalı “Əli və Nino” filmi ilə açılıb - FOTOLAR 21:38
Suriyada İŞİD-in əsas maliyyəçilərindən biri məhv edilib 21:21
Zakir Həsənov: "Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı düşməndən azad etməyə və ərazi bütövlüyümüzü təmin etməyə qadirdir" 21:12
Çində metroda qadınlar üçün xüsusi vaqonlar ayrılacaq 20:52
Ramazanın 29-cu günü: dua, imsak və iftar vaxtı 20:46
Türkiyədə akvaparkda faciə - 5 nəfər öldü 20:28
Dərsə şortla olmaz dedilər, oğlanlar mini ətək geyindilər + FOTOLAR 20:15
Prezident İlham Əliyev 3 nəfərə fəxri ad verdi 19:48
Azərbaycanın Fransadakı səfiri dəyişdirilib 19:35
İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası - Onlarla saxlanılan var 19:20
"Məni Rafiq Tağını öldürməkdə ittiham edirdilər” - Həmid Herisçidən sensasion MÜSAHİBƏ 19:10
3 nəfərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü veriləcək - SƏRƏNCAM 18:49
Habil Vəliyev və Surxay Əliyevin həbs müddəti uzadılıb 18:40
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqını təbrik edib 18:31
25 dil bilən azərbaycanlı: "Dəli olmaq ən böyük xoşbəxtlikdir" + FOTOLAR 18:18
“Ermənilər məhsəti türklərinin damarına it qanı vurmuşdular...” - Dəhşətli xatirələr + FOTOLAR 18:07
Bakıda universitetdə faciə - Müəllim öldü 17:31
"Oğlanlar var, şərait yoxdur" stereotipini qıraraq Azərbaycanda milyonlar qazanan iş adamları + SİYAHI 17:22
Gülər Əhmədova bağlanmış bankdakı əmanətindən danışdı 17:05
Azərbaycan banklarını tənqid etdiyinə görə tanınmış hüquqşünas Baş Prokurorluğa çağırıldı 16:47
Şır-şır çayında 11 yaşlı uşaq boğularaq ölüb 16:34
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində yeni təyinat olub - FOTO 16:21
Azərbaycan prezidenti Gürcüstan baş nazirinin müavinini qəbul edib 16:02
Sumqayıtda xüsusi əməliyyat - 3 nəfər zərərsizləşdirilib + FOTOLAR 15:41
Reanimasiyaya yerləşdirilən xalq artistinin bir günlük xəstəxana xərci 15:26
Elmlər Akademiyası mənzil davasına münasibət bildirib 15:06
Təhlükəli sözlər xeyirə vəsilə oldu: Nigar Camal ilə DYP-nin "Təhlükəsiz sürücünün təbliği" LAYİHƏSİ 14:47
Bankda olan zaman Mehriban xanımın köməkçisi zəng elədi... - Evi girovda olan şəhid anası 14:30
Heydər Əliyev Fondu adından əlillərə qarşı dələduzluq edənlərin məhkəməsi keçirilir 14:14
"Əmək pensiyaları haqqında" qanuna olunacaq dəyişikliklər nə vəd edir? - Nazir Səlim Müslümov açıqladı 14:07
Formula 2: Sərbəst yürüşlərdə ən yaxşı pilotlar məlum oldu 13:45
Həyəcan siqnalı verildi: Türk ordusu bu əraziyə girdi 13:37
Şeyx Azərbaycan xalqını təbrik etdi 13:30
Formula 1 pilotlarının birinci sərbəst yürüşü başladı 13:19
Məhkəmə Messi ilə bağlı qərarını verdi - CƏZA 13:07
Sabahın hava PROQNOZU: 32 dərəcə İSTİ 12:59
Formula-1 Qran-prisində sürpriz evlilik təklifi 12:43
Anar Ələkbərov: "Xalqımız, xüsusilə də Bakı əhalisi bu tədbiri böyük həvəslə gözləyir" 12:37
Eldar Əzizovla Ramiz Əsgər Azərbaycan Jurnalistlər Birliyindən kənarlaşdırılıb 12:20
Prezident Şirvanda hərbi hissənin açılışını etdi - FOTOLAR + YENİLƏNİB 12:00
Formula 2 pilotlarının sərbəst yürüşləri başlayıb 11:42
Ramazan tətili başlayır 11:16
Dünyanın ən insaflı 6 oğrusu - 5 əcnəbi və bir azərbaycanlı - ŞƏRHSİZ 11:00
Flora Kərimova əməliyyat olundu - FOTOLAR 10:50
“Porsche” ilə qadını vurub öldürən yeniyetmə barədə məhkəmə QƏRARI 10:31
Stalinin ölümündən sonra həbs olunan Beriyanın bağışlanılmaq üçün yalvarış məktubu 10:20
Ordumuzun 100 illliyi ilə bağlı yubiley medalı hazırlanacaq 10:15
Cəbhədə yenə şiddətli atışma oldu - SON DURUM 09:57
Ərəb ölkələri Qətərdən İranla əlaqələri kəsməyi və Türkiyə bazasını bağlamağı tələb edir 09:47
Narazı qalan müəllimlərə növbəti şans veriləcək 09:42
Formula 1 – Azərbaycan Qran-Prisi başlayır 09:35
Qızıl 3 dollardan çox bahalaşıb 09:28
“Azəristiliktəchizat”ın zərəri 117 mln. manatı ötüb 09:24
Ronaldo İspaniyanın vergi qurumlarına 14,7 mln. avro ödəməkdən imtina edib 09:18
IX və XI sinif şagirdləri üçün buraxılış imtahanları keçirilir 09:10
Bir ömür xoşbəxt yaşamağı təklif etdi,amma... QANDONDURAN CİNAYƏT 08:30
SOCAR prezidentinin müşaviri vəfat etdi 08:20
Şaftalının inanılmaz 7 faydası 07:56
Beyni öldürən 10 təhlükəli vərdiş 06:51
"Heydər" məscidində bayram namazı nə vaxt qılınacaq? - Əhli sünnələr və əhli şiələr arasında saat fərqi var 05:22
Yaşlı cütlüklərin uşaqları daha savadlı olur - ARAŞDIRMA 04:26
Xərçəngə qalib gələn MƏŞHURLAR - FOTOLAR 03:37
Braziliyada ağır yol qəzası: 21 ölü, 22 yaralı 02:19
“Survivor 2017”nin qalibi məlum oldu - VİDEO 02:13
Daşkəsəndə marixuana satmaq istəyən müəllim saxlanılıb 02:05
BMT Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşkəs rejiminin pozulmasından narahatdır 01:43
Azərbaycanın Çexiyadakı Səfirliyində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Praqa Qrupunun toplantısı və iftar yeməyi təşkil edilib - FOTOLAR 01:30
Ronaldodan 10 yaşlı əlil qıza jest - FOTOLAR 01:21
Qonşu ölkədə ana və oğlu “şeytan çarxı”ndan yıxılıb öldülər - VİDEO 01:11
Aİ: Dağlıq Qarabağ münaqişəsində status-kvo dayanıqsızdır 00:42
Publik hüquqi şəxs statusuna malik olan BDU, ADİU və ADU necə idarə ediləcək? - YENİLİYİN DETALLARINI KAMRAN ƏSƏDOV ŞƏRH EDİR 00:23
Bakıda inanılmaz hadisə: qatarın altında qalan uşaq durub qaçdı 00:18
Artıq bu insanlar da diplomatik pasport ala biləcəklər 00:05