success closed Loading...

Babəki ərəblərə satan Səhl ibn Sumbatın - kimliyi barədə həqiqətlər

Bir sıra tarixi mövzular var ki, sovet rejimi onları öz ideologiyasına uyğunlaşdıraraq təhrif edib. Belə tarixi mövzulardan biri də Babək və Hürrəmilər hərəkatıdır. Rejim dağıldıqdan sonra ideologiyanın qurbanına çevrilən Babək və hərəkatı haqqında əsl həqiqətlər gün işığına çıxmağa başladı. Ancaq nə olsun, sovetin milli tariximizdə açdığı izləri doldurmaq hələ ki, mümkün deyil və bir çox ziyalılarımız da həmin o yad cığırla getməyə davam edirlər...

Enter.News tariximizlə bağlı həqiqətləri ictimaiyyətə çatdırmaqda davam edir. Beləliklə, tanınmış araşdırmaçı yazar Ceyhun Bayramlının Səhl ibn Sumbatın kimliyi ilə bağlı olan yazısını təqdim edir.

I YAZI 

Sovet dövrü tarixşünaslığının Babək və hürrəmilər hərəkatı ilə bağlı tədqiqatlarında ən böyük səhv nəticələrdən biri Babəki hiylə ilə tələyə salıb xilafət ordusunun sərkərdəsi Afşinə təhvil vermiş Şəki qalasının sahibi Səhl ibn Sumbatın milli mənsubiyyəti ilə əlaqədardır. Sovet dönəmində bu adamın milliyyətcə erməni-hay olması barədə fikir yürüdülmüş, bununla bağlı tarix sahəsində əsassız versiya yayılmışdır. Əlbəttə ki, bu versiya göydən götürülməmiş, müxtəlif mənbələrin məlumatlarının araşdırılması nəticəsində ortaya qoyulmuşdur. Üstəlik, erməni-hay alimləri də bu barədə yalan məlumatlarla böyük çaşqınlığın yaranmasına səbəb olmuşdular. Lakin həmin məlumatların nə dərəcədə həqiqəti əks etdirdiyi lazımınca yoxlanmamış, müəyyən müddət sovetlərin “xalqlar dostluğu” düşüncəsinə uyğun olaraq bu tarixi surətin üzərindən mümkün qədər keçilməyə cəhd gösətrilmiş, erməni-haylarla Azərbaycan türklərinin milli münasibətlərinin kəskinləşdiyi zamanlarda isə Səhl ibn Sumbatın milliyyətcə erməni-hay olması, Babəki satması ilə bağlı fikirlər söylənmişdir.

Millətlərarası münasibətlərin hansı mərhələ və hansı səviyyədə olmasından asılı olmyaraq, tarix elminin dəyişməz xətti olan “tarixi gerçəklikləri” söyləmək prinsipindən çıxış etmək, olanları bəzək-düzəksiz, necə varsa, eləcə göstərmək, düşünürəm ki, ən doğru yoldur. Azərbaycan tarixçisi bu gün erməni-hay tarixçilərinin dünyaya yalanlar təqdim etməsini gülüşlə qarşılayırsa, Azərbaycan tarixini, eləcə də bu tarixin səhifələrində yer almış çeşidli tarixi personajlar haqda gerçkləri obyektiv şəkildə yazmaq məcburiyyətindədir. Məhz bu baxış bucağından çıxış edərək Səhl ibn Sumbat deyilən adamın kimliyini yığcam şəkildə də olsa, təhlil etməyimizdə fayda vardır.

Əvvəlcədən bunu bildirək ki, sözügedən adamın ismi mənbələrin əksəriyyətində “Səhl ibn Smbat” (və ya Səhl ibn Sumbat) kimi qeyd olunurdu. Pers yazarı Xondəmir onun ata adını “Sunbad” kimi qeyd edir. Məhəmməd Üvfi özünün “Cəvami əl-hekayət və ləvami-ər-rəvayət” kitabında onun ata adını “Sunbat” şəklində yazır. İbn-Xəldunun “Kitab-əl-ibər” əsərində isə bu adamın adını Səhl ibn Sabat kimi görürük. Bu səbəbdən də biz həmin adamın ismini Səhl ibn Sumbat kimi yazmaq üçün daha çox əsas olduğunu düşünürük, hərçənd həmin adamın atasının adının bir mənbədə “Sunbad” kimi qeyd olunması versiyası mənə daha ağlabatan gəlir. Çünki Sunbad ismi həmin dövrdə yayılmış bir isim olmaqla yanaşı, Hürrəmilərlə eyni mövqedən çıxış etmiş olan Subadilərin rəhbərinin də adında rastımıza çıxır. Yadımıza salaq ki, Mühəmməd əş-Şəhristani İsfahanda hürrəmilər adlanan qüvvənin Reydə sünbadilər adlandığını yazır və onları eyniləşdirir. Təbəri də “Tərix əl-rüsul və-l-müluk” kitabında yazır ki, “Səhl Babəkin köməkçilərindən olub onun məsləkini qəbul etmişdi”. Bu baxımdan Səhlin atasının adının Sunbad ola bilməsi ehtimalı, zənnimcə, qüvvətlidir.

news-detail

Tarix yazarlarından Mütəhhər ibn-Tahir Müqəddəsi “Kitabül-əl-bəd və-t-tarix” əsərində, Məsudi isə “Müruc-əz-zəhəb” əsərində, həmçinin, İbn-Vazeh Yəqubi Səhl ibn Sumbatı erməni olaraq qeyd etmişlər. Fransız şərqşünas alimi Clement Huart da bu tarix yazarlarının qeydlərinə əsaslanaraq “Encyclopedie de L-İslam”da Səhl ibn Sumbatın erməni olduğunu yazsa da, digər əsəri olan “Xülasət-əl-əxbar fi bəyani əhval-il-əxyar” kitabında onun haqqında aşağıdakı ziddiyyətli məlumatı verir: “O nahiyələrdə bir qala vardı. Rum əhalisindən Səhl ibn Sunbat adlı bir şəxs oranın hökumət işlərini idarə edirdi”. Yeri gəlmişkən, Babəkin guya Bizansa sığınmaq istəməsi kimi fərziyyələr məhz onun evinə qonaq düşdüyü Səhl ibn Sumbatın Rum təbəəsi kimi zənn edilməsi sayəsində ortaya çıxıb, bunu təxmin edə bilərik. Hərçənd ki, Xondəmir XV-XVI əsrlərdə yaşayıb, bununla belə, o, Səhl Sumbatın “Rum əhalisindən” olması fikrini, görünür, xilafət sarayının hansısa tarix yazarının qeydlərindən  götürüb. Bildiyimiz kimi, Babək edam edilərkən Mötəsim bu edama çoxsaylı müsəlman əhalinin gözündə haqq qazandırmaq üçün məqsədyönlü şəkildə Babəkin guya Bizansla əlbir olması fikrini yaydırırdı. Babəkdən sonra tutularaq edam edilmiş və cəsədi Babəkin başsız cəsədi ilə yanaşı asılmış Təbəristanlı Məzyara da “Bizansın adamı” yarlığı vurulmuşdur.

Səhl ibn Sumbatın milli-etnik kimliyi ilə bağlı ən maraqlı və bizim də həqiqətəuyğun hesab etdiyimiz məlumatlardan birinə Moisey Kalankaytuklunun “Alban tarixi”ndə rast gəlmək olur. Belə ki, sözügedən tarixi mənbə müəllifi həmin adamı “Çar nəsli Mehranilərdən olan Səhl ibn Sumbat” adlandırır. Bir yerdə də onu vəsf edərək “Arranşah” kimi təqdim edir. Akademik Z.Bünyadov isə apardığı araşdrıma nəticəsində “Səhl ibn Sumbatın Alban şahlarının nəsli hesab olunan Zermirxakanlar nəslindən olduğunu” bildirir. Daha bir yerdə də onu “alban knyazı Səhl ibn Sumbat” adlandırır. Tədqiqatçı-alimimiz N.Vəlixanlı Səhl ibn Sumbatın alban (alpan) nəslindən olması haqda akademikin söylədiyi fikri həqiqətəuyğun hesab edərək dəstəkləyir, sadəcə Səhlin nəslinin adını “Zermirh” şəklində qeyd edir. Digər tarixçi-alim S.Əliyarlı da eyni mənbəyə istinad edərək “Səhl ibn Sunbatın alban padşah sülaləsindən olan Zarmirxin nəslindən olmasını” söyləyir. Biz də həqiqətə yaxın olması səbəbindən bu versiyanı dəstəkləyirik. Z.Bünyadov Zermirh deyilən adamın Mehranilər sülaləsinin banisi Mehranın nəvəsi igid Vardanın qızlarından birinin əri kimi qeyd edir.

Səhl ibn Sumbatın erməni olmamasını təxmin etməyə əsas verən daha bir fikri Səid Nəfisi söyləyir: “Baxmayaraq ki, Sumbat Babəki tutub Əfşinə təhvil vermişdi, Əfşin Sumbatdan bərk incimişdi. O da bundan ibarət idi ki, Sumbat onun hərəmağasını müxtəlif hədiyyələrlə aldadaraq öz tərəfinə çəkmiş və o da Əfşinin ixtiyarında olan bütün əsir qadınları qaçırdaraq Sumbata çatdırmışdı. Buna görə də Əfşin bəzi ermənilərin xahişi ilə onu öldürmək istəyirdi, lakin arzusuna çata bilməyib öldü.” Bu fikirdən bilmək olur ki, ermənilər heç də, bir sıra erməni-hay mənbələrinin iddia etdiyi kimi, Sumbatı dəstəkləmirdi, əksinə xilafət ordusunun komandanından xahiş etmişdilər ki, Səhl ibn Sumbatı tutub öldürtsün. Hər halda, erməni-haylar milli maraqlarını öz şəxsi ədavət duyğularına qurban edəcək düşüncədə olmayıblar ki, başqa bir dinin onlar üzərində hökmranlıq etdiyi çətin vaxtlarda bir-birinin ayağından çəksinlər, bunu etiraf etməliyik.

Səhl ibn Sumbatın dini əqidəsi ilə bağlı isə əksər mənbələrdə onun xristian dininə sitayiş etdiyi barədə fikir yürüdülüb. Məhəmməd Üvfi Babəkin Bəzz qalasını tərk edib yuxarı Azərbaycana keçdiyi zaman baş verənləri təsvir edərkən belə bir cümlə işlədir: “Səhl ibn Sumbat adlı bir xristian onu görüb tanıdı”. Eyni hadisələri qeyd edən digər bir sıra mənbə müəllifləri isə Babəki aldadan Səhli “petrik” kimi qeyd edirlər. (Patrik – xristian dinində ortodoks kilsəsi, Süryani kilsəsi və şərq ölkələrinin kilsələrinin rəhbərliyindəki ən yüksək rütbəli yepiskoplara verilən ad. “Patriarchis” sözündən götürülmüşdür. Patrikin Roma katolik kilsəsinin rəhbəri olan papadan fərqi ondadır ki, patrikin səlahiyyətləri yalnız özünə aid olan bölgə ilə məhdudlaşır və digər ərazilər və müstəqil kilsələr üzərində yetkisi yoxdur – C.B.)

news-detail

Məsələn, İbn-İmdad Hənbəli “Şəzərat-əz-zəhəb fi əxbari min zəhəb” əsərində yazır: “O, (Babək nəzərdə tutulur – C.B.) həmin bataqlıqdan çıxaraq bir yolla dağa tərəf getdi. Dağlara çatdıqda petrik Səhlin evinə düşdü. O isə onu tutub  saxladı və Əfşinə xəbər göndərdi”. Şəmsəddin Əbu Abdullah Zəhəb “Düvəl-əl-İslam”da yazır: “Sonra o, bir dağdan aşaraq başqa bir dağa getdi. Bir petrikin evinə düşdü. Petrik onu tutub ardınca gələn adamlara təhvil verdi”. Pers tarix yazarı Mirxond Bəlxi “Rövzət-əs-səfa” əsərində həmçinin, Əbu Məhəmməd Abdullah ibn Əsəd Yafei “Mirat-əl-cünan və ibrət-əl-yəqzan” əsərində Səhli “petrik” adlandırmışlar. Səid Nəfisi Səhl ibn Sumbatın patrik kimi qeyd edilməsini araşdıraraq bu nəticəyə gəlib ki, Səhl Babəki tutduqdan sonra Mötəsimin xeyir-duası ilə petrik olub. Bu haqda fikir yürütmək və Səhlin hürrəmilər hərəkatı zamanında xristian olmaması ehtimalını araşdırmaq bir qədər çətindir, çünki Səhlin xristian olması barədə məlumatlar çoxluq təşkil edir. Onun milli-etnik kimliyi barədə gəlinən son elmi nəticələr bunu söyləməyə əsas verir ki, Səhl ibn Sumbat xristianlıq dinində qalmağı münasib bilən Qarabağ alpanlarından olub. Əks təqdirdə Babək kimi ayıq-sayıq bir insan heç zaman bu adama etibar etməzdi.

Səhl ibn Sumbatın Babək onun evində yemək yeyərkən dəmirçi çağıraraq onun əl-ayağına buxov vurdurması barədə Xondəmir, Mirxond və başqa pers tarix yazarlarının qeydləri tam yalandır. Babək Səhl tərfindən aldadılaraq ova çıxmaq adı ilə bir meşəyə gətirilmiş, burada onları Afşinin göndərdiyi bir neçə silahlı adam dövrəyə almış, Səhl Babəkdən uzaqlaşaraq qaçmış, Babək isə əsir alınaraq Afşinin qərargahına gətirilmişdir. Doğru olan budur.

Və Səhl ibn Sumbatın elə əvvəldən guya xəyanətkar, qorxaq, var-dövlət hərisi olması ilə bağlı yayılan iddialar da tamamilə əsassızdır, çünki mənbələrdə Səhlin hələ 821-822-ci ildə Arrana (Ərməniyyəyə, yaxud Quzey Azərbaycana) hücum etmiş ərəb qoşunlarını ağır məğlubiyyətə uğratması barədə məlumatlar vardır. Alpan tarixçisi Moisey Kalankaytuklu “Alban tarixi” əsərində yazır ki, “erməni təqvimi ilə 270-ci ilin sonunda ərəblərin seçmə döyüşçüləri gizlicə Bərdədən çıxıb Amaras vilayətini qarət etdilər. Min nəfərə qədər əsir alıb Böyük Arran Şikarkar məntəqəsində möhkəmləndilər. O vaxt cəsur və əzəmətli Arranşah knyaz Səhl ibn Sumbat igid qardaşları ilə birlikdə öz qoşunu ilə səhərçağı ərəblərə hücum etdi. Onlardan çoxunu qılıncdan keçirib qalanını qaçırtdılar, əsirləri isə şirlərin dişlərindən çıxarıb azad etdilər.”

Erməni təqvimi ilə 270-ci il miladi təqvimlə 821-ci il mayın 5-də başlayıb 822-ci il mayın 4-də bitirdi. Bu da Mehranilərin son nümayəndəsi olan II Varaz Trdatın (II Varaz Trdat – Alpan elini idarə etmiş Mehranilər sülaləsinin taxt-taca iddialı son nümayəndəsi, I Stepannosun oğlu, I Varaz Trdatın ölümündən (705-ci il) sonra Böyük Alban Knyazlığı Əməvi xəlifəsi tərəfindən ləğv edilmiş, onun əraziləri xilafətin “Ərməniyyə” adını verdiyi vilayətə çevrilmişdi, lakin sülalənin davamçıları həmin vilayətin yerli hakimləri olaraq qalırdılar. II Varaz Trdat da miladi 822-ci ildə yerli knyazlardan biri tərəfindən (adı naməlumdur) öldürüldü və bununla da Mehranilər sülaləsinin varlığına son qoyuldu) öldürüldüyü vaxta təsadüf edir. Səhl ibn Sunbatın xilafət ordusuna qarşı vuruşub onları məğlub etməsi barədə Təbəri də öz əsərində yazır. Z.Bünyadov bu hadisəni xatırladaraq daha sonra qeyd edir ki, “Gördüyümüz kimi, Səhl hələ özü müttəfiqi Babək məğlub edilməzdən əvvəl qüdrət sahibi olmuş, Arranı ələ keçirmişdi, hərçənd ki, Dovsett qeyd etdiyi kimi, bu faktı 837-ci ildə “xəlifə bilə-bilə etinasız buraxmışdı””. 

GÜNÜN XƏBƏRLƏRİ
İlham Əliyev 3 fərman, 2 sərəncam imzaladı 20:02
Rusiyadan növbəti açıqlama - axmaqlıqdır 19:55
“Mən Allaha da “sən” deyə müraciət edirəm” - General məhkəmədə 19:42
Ölkə şokdadır - Deputat qaçırıldı 19:26
Azərbaycanda məktəbin həyətindən tank mərmisi tapıldı 19:24
Parisdə etirazlar davam edir - FOTOLAR 19:16
"Pul tələb edən həkimin gözünü çıxarmaq lazımdır" - "5 nömrəli"nin baş həkimi 19:00
Azərbaycan təhsilində "YENİLİK" - Valideynlərə RÜŞVƏT SƏNƏDİ imzalatdırılır? 18:55
Siyavuş Novruzov - Biz cırtdan dövlət deyilik ki, hansısa ölkələrlə vitse-prezident məsələsini razılaşdıraq 18:52
Donald Tramp biznesə necə başlayıb - "Atamdan aldığım 1 milyon dollar krediti faizləri ilə geri qaytardım" 18:46
Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib 18:40
Rəqsanə Faiq Azayevin həbsinə sevindi: - "Zəfər çaldım" 18:28
Uçqun altında qalan körpə necə xilas olub? - Baş həkim danışır 18:25
İranın avtomobil istehsalçısı Azərbaycanda dörd zavod açmağı planlaşdırır 18:15
Ermənistan hökuməti Rusiya vətəndaşları barəsində qəribə qərar verdi 18:05
23 fevral hələ də bu ölkələrdə qeyd olunur... 18:00
Nazir istefaya göndərilən generallara yenidən vəzifə verdi 17:46
Vasif Talıbov Ali Məclisi topladı - Konstitusiyada dəyişiklik edildi 17:45
Lapşinin anası Bakıda oğlu ilə görüşdü - Yeni vəkil tutdu 17:21
Azərbaycanın məşhur brendləri - SİYAHI 17:14
Canəli Əkbərov muğam müsabiqəsinin münsiflər heyətinə düşə bilmədi - SİYAHI BƏLLİ OLDU 17:05
Azərbaycan Dillər Universitetində yeni yaradılan "məsləhətçi-professor" vəzifəsi - TƏFƏRRÜATLAR 16:53
Azayev qardaşlarının atasına da cinayət işi açılıb - dələduzluqda təqsirləndirilən şəxsə qarşı dələduzluq 16:51
Gerçəkliyin düşündürücü ovqatda təqdimatı və gənc rəssam - Həmid Məhərrəmovun yaradıcılığı 16:19
Hakim Rahib Salmanov Fərman Kərimzadənin oğluna atasına görə hörmət etdi 16:09
Dmitri Roqozin Rusiyanın əsas 3 müttəfiqinin adını açıqlayıb 15:57
Lerikdə qar uçqunu nəticəsində - bir ailənin 5 üzvü ölüb + YENİLƏNİB 15:48
Fevralın 26-da Bakıda bəzi yollar bağlanacaq 15:38
Millimizin futbolçusunu bağışladılar 15:38
Bakının mərkəzi yollarında dəyişiklik - FOTO 15:20
Rektor Əfqan Abdullayev müəllimlərlə bağlı yeni tələb qoydu - TOEFL, İELTS, DELS, DALF, B2, C1 15:15
Gürcüstanın Baş naziri Azərbaycan Prezidentinə zəng edib 15:10
Türkiyə Azərbaycanda yeni nümayəndəlik açacaq 14:53
Dolların hərrac məzənnəsi açıqlandı 14:37
Azərbaycan diasporunun rəhbəri - HƏBS EDİLDİ 14:31
MTRŞ-dən “FOX TV”-nin bağlanması ilə bağlı - AÇIQLAMA 14:20
Malayziya Şimali Koreya səfirliyini bağlaya bilər 14:12
Fevralın 26-da Bakıda yollar bağlanacaq 13:52
Ərdoğanın dediyi oldu 13:42
Belçikada Xocalı həftəsinə start verildi 13:20
Hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq 12:50
"AzNav" ilk milli naviqasiya sistemi təqdim edilib 12:43
Faruk Çelik: - Neft qiymətləri azalsa da, Azərbaycan iqtisadiyyatını səmərəli idarə edir 12:38
Sabiq rektorun səhhəti pisləşdi - məhkəmə təxirə salındı 12:25
Adolf Hitlerin bir nömrəli düşməni Stalinlə necə dost oldu? - tarixin Volf Messinq müəmması 12:19
Prezident İlham Əliyev İtaliyanın iqtisadi inkişaf naziri ilə görüşüb 12:18
Müəllimlər 4 aydır ki maaş almırlar - Nazirlik susur 12:05
Türkiyə təyyarəsində HƏYƏCAN - "Üzərimdə bomba var" 11:55
General Aydəmirov: - "Döyüşlər olacaq - Bu dəfə daha dərin və geniş miqyasda" 11:41
Turan İbrahimovdan FOX TV-dəki məsələyə - MÜNASİBƏT 11:30
Prezident İlham Əliyev Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB 11:25
Azərbaycanda yaşı 100-dən çox olan insanların sayı açıqlanıb 11:10
Dövlət İmtahan Mərkəzində yeni şöbələr yaradılıb - SİYAHI 11:05
Xalq artistinin oğlundan ürək parçalayan ETİRAFLAR: "Deyirdi ki, təkcə .... " 10:55
Azərbaycanlı əfsanə 71 yaşında 10:45
Gürcüstan Prezidenti Azərbaycana gələcək 10:36
Bakıda "Cənub Qaz Dəhlizi" Məşvərət Şurasının iclası keçirilir 10:35
Erməni silahlı bölmələri Azərbaycan Ordusunun mövqelərini minaatan və iriçaplı pulemyotlardan atəşə tutub 10:23
İndoneziyadan Azərbaycana 200 atlet gələcək 10:13
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri 09:52
Yanvar ayında Azərbaycan əhalisinin gəlirləri artıb 09:28
Quterreş BMT nəzdində terrorizmə qarşı idarənin yaradılmasını təklif edib 08:47
Kurts: - “ATƏT Donbasda müşahidəçilərin sayını artırmaq niyyətindədir” 08:16
BMT: Suriyanın Rakka və Əl-Bab şəhərlərində 300 dinc sakin həlak olub 08:02
Ayaqqabı ayaqlarınızı sıxırsa - Bunları edin 06:35
Uşaqlarda nevrozu yaradan - SƏBƏBLƏR 05:30
Burun tutulmasını açmağın ən sadə yolu 04:25
Sarımsaq qoxusunun qarşısını necə almaq olar? - TÖVSİYƏ 03:45
Neftdən nə xəbər? 02:21
Türkiyədə hicab problemi bitdi - Nazir 02:18
Türkiyədə ikinci çevriliş cəhdi: - 800 əsgər hazır vəziyyətdə... 02:04
Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsində ilk oyunlara yekun vurulub - NƏTİCƏLƏR 02:00
Obamanın on ildə etdiyini Tramp bir ilə edəcək... 01:28
FED uçot dərəcəsini artıracaq 00:32
Qarabağda müharibə başlaya bilər – məşhur ekspertdən həyəcanlı - AÇIQLAMALAR 00:19
ABŞ təyyarələri Rusiya sərhədində kəşfiyyat aparıb 00:16
NASA sirri açdı: - 7 planet kəşf edildi, həyat elementləri... + FOTO 00:07
22.02.2017
Dünyanın ən "təhlükəli" işi ... 23:36
Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib 23:18
İnstaqramda daha bir yenilik 23:03
Balıq bazarında bahalaşma - VİDEO 22:34
Gürcüstandan Azərbaycana nə gətirilir? 22:29
Kolbasa, şokalad, qazlı su kimi zərərli məhsulların reklamı ilə bağlı - TƏKLİF 22:14
Rusiya Avropanı gizli radiasiya ilə zəhərləyir - İDDİA 22:09
Ərdoğan həbs ediləndə hansınız şoka düşdünüz? - Gilles 22:00
"Facebook" bu azərbaycanlıya görə Putinin məsləhətçisini blok etdi 21:39
FOX TV-nin yayımı dayandırıldı 21:24
Jirinovski: "Ərdoğan şəxsən mənə dedi ki, ayrılacaq" 20:50
İran hansı haqla oraya girib? - Türkiyədən sərt cavab 20:26
“Rusiya Qarabağda münaqişəni qızışdırır...” 20:18
Qarabağa qanunsuz səfərlər edənlərlə bağlı İnterpola - Sorğu 19:52
Neft Daşlarında bədbəxt hadisə 19:32
Ermənistanın əsas iddiası... 19:29
Xanım snayperlərimiz düşmənə qan ağladır - VİDEO 19:06
Tanınmış ekspert mobil operatorları tənqid etdi: - Tarifləri dəyişməlidirlər 19:02
Sabah bu yol bağlı olacaq 19:02
Rusiya səfirliyi Lapşinin hüquqlarının müdafiəsindən danışdı 18:48
Bakı-Tbilisi qatarında gediş haqqı aşağı salınır 18:32
Azərbaycan vətəndaşı Əbu Bəkr Türkiyədə daha bir otel açır 18:15
Tale Heydərovun çəkdiyi filmin nümayişi olacaq 17:49
Sabaha olan manatın məzənnəsi 17:40
Sabah paytaxtda bu istiqamətdə hərəkət məhdudlaşdırılacaq 17:33
Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri təqaüdə göndərilib 17:20
Hərbi qulluqçumuz şəhid olub 16:54
Sergey Lavrov: “Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin məqbul həll variantını tapmağı davam etdirməyin tərəfdarıdır” 16:50
Fransanın nüfuzlu jurnalı Ermənistanı Xocalı soyqırımında ittiham etdi 16:48
Bu ölkə hərbi sahəni prioritet seçdi 16:40
Ərdoğan Trampla nə vaxt görüşəcək? 16:30
"Azərbaycan Dəmir Yolları" əl yüklərinin saxlanma qiymətlərini açıqladı 16:18
Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın dövlət nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib 16:09
Ukraynada Xocalı soyqırımı abidəsi ucaldılacaq 16:06
“Rusiya Qarabağda münaqişəni qızışdırır...” 15:40
Akif Çovdarovun kürəkəninin bacısı məhkəmədə ifadə verib 15:38
Kəmər taxmayan sərnişinlər cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ 15:11
Danışılmış oyunlar: 32 min matç nəzarətdə 15:10
Rusiyada polis polkovnikini və beş ailə üzvünü öldürən azərbaycanlılara hökm oxunub 15:00
Azərbaycanda 2 ailədə "Bruqada Sindromu" aşkarlanıb - Bəs bu xəstəlik necə olur? 14:50
Fələstin baş nazirinin müavini Azərbaycana gələcək 14:49
Moskvada Lavrovla Nalbandyan arasında görüş keçirilib - FOTOLAR 14:42
Türkiyə ordusunda bu qadağa aradan qaldırıldı 14:30
Akif Çovdarovun vəkilləri zərərçəkmiş şəxs barədə KİV-də gedən yazıları məhkəməyə təqdim ediblər 14:15
İş axtaranlar müraciət edə bilər: - Polis Akademiyasında vakant yerlər var 14:10
Bakı metrosunda cinayət: Pulla dolu çantanı oğurlayan şəxs kameraya düşdü - VİDEO 13:50
Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurasının iclasının vaxtı açıqlandı 13:30
"Çudo Peçka" tamamilə çökür - Maaşları kim verəcək? 13:15
Sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb 13:12
Dünya reytinqi: - Qurbanov və Qriqorçuk neçəncidir? 12:52
Vidadi Zeynalov dövlətə vurulan ziyanı ödəmək üçün əmlakını satışa çıxarmaq istəyir 12:50
Azərbaycan və Türkiyə XİN rəhbərlərinin görüşü keçirilib 12:47
Hərbi Prokurorluq: - Xocalı soyqırımında 366-cı alayın 18 zabit və gizirinin iştirakı tam sübuta yetirilib 12:42
Leyla Əliyeva Mehriban xanımı belə təbrik etdi - FOTO 12:25
Rusiya V Qlobal Bakı Forumunda iki nüfuzlu siyasətçi ilə təmsil olunacaq - FOTOLAR 12:22
İstanbulda 35 İŞİD-çi saxlanıldı 12:05
Nazir oğlunu rəis təyin etdi - Azərbaycanda 12:00
Tehranda partlayış: 5 ölü, 6 yaralı 11:30
Türkiyə iki istiqamətdə hücuma keçdi 11:25
Sarkisyan Azərbaycanı belə hədələdi 11:18
Müəllimlərin əmək haqqı artırıldı 11:05
"Cənub Qaz Dəhlizi" Məşvərət Şurasının iştirakçılarının siyahısı və proqramı açıqlanıb 10:47
Nəriman Nərimanovun Leninə təəssüf və ittiham dolu məktubu - “Məgər “Müstəqil Azərbaycan” sizin dilinizdən çıxmamışdırmı?” 10:45
Erməni silahlı bölmələri minaatan, snayper tüfənglər və iriçaplı pulemyotlarla atəşkəsi pozub 10:40
Prezident İlham Əliyev ABŞ-ın nümayəndə heyətini qəbul edib 10:35
ABŞ-da reytinqi son 14 ildə maksimuma çatan prezident 10:23
Faruk Çelik: - Türkiyə və Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarını birgə ixrac edə bilərlər 10:03
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri 09:57
Müdafiə Nazirliyi: - Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının qarşısı alınıb, düşmən itki verib 09:34
Neft bahalaşıb 09:27
İraqda partlayış törədən terrorçu-kamikadze Quantanamo məhbusu olub 08:45
Pentaqon Suriyada Rusiya ilə əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırmır 08:37
Usubov Təhlükəsizlik Şurasının iclasına - niyə qatılmadı? 08:31
ABŞ bütün ticarət sazişlərini yenidən nəzərdən keçirəcək 08:20
Mahaçqala şəhər administrasiyasının sənədləri FTX əməkdaşları tərəfindən götürülüb 08:00
Qızdırmanı salmaq üçün - ƏN SADƏ ÜSULLAR 06:45
Kəpəkdən qurtulmağın - 5 TƏBİİ YOLU 05:35
Duz, istiot və limon ilə 6 xəstəliyin müalicəsi 04:25
Xəstəliklərin su ilə müalicəsi - YAPON MÖCÜZƏSİ 03:40
Min dərdin bir dərmanı - Əsl şəfa mənbəyini tanıyın... 02:30
Müsabiqədən keçməyən abituriyentlərə şad xəbər - VİDEO 01:39
Azərbaycanlı futbolçu rəqibini yumruqla vurdu - VİDEO 01:09
Ağ Evdən Kremlə “yaşıl işıq”: - “Tramp sövdələşməyə hazırdır” 00:52
Suriyada aviazərbələr - 11 ölü, 35 yaralı 00:30
Kardakda gərgin anlar: Türk-yunan gəmiləri üz-üzə... 00:03