success closed Loading...

Babəki ərəblərə satan Səhl ibn Sumbatın kimliyi barədə həqiqətlər

Bir sıra tarixi mövzular var ki, sovet rejimi onları öz ideologiyasına uyğunlaşdıraraq təhrif edib. Belə tarixi mövzulardan biri də Babək və Hürrəmilər hərəkatıdır. Rejim dağıldıqdan sonra ideologiyanın qurbanına çevrilən Babək və hərəkatı haqqında əsl həqiqətlər gün işığına çıxmağa başladı. Ancaq nə olsun, sovetin milli tariximizdə açdığı izləri doldurmaq hələ ki, mümkün deyil və bir çox ziyalılarımız da həmin o yad cığırla getməyə davam edirlər...

Enter.News tariximizlə bağlı həqiqətləri ictimaiyyətə çatdırmaqda davam edir. Beləliklə, tanınmış araşdırmaçı yazar Ceyhun Bayramlının Səhl ibn Sumbatın kimliyi ilə bağlı olan yazısını təqdim edir.

I YAZI 

Sovet dövrü tarixşünaslığının Babək və hürrəmilər hərəkatı ilə bağlı tədqiqatlarında ən böyük səhv nəticələrdən biri Babəki hiylə ilə tələyə salıb xilafət ordusunun sərkərdəsi Afşinə təhvil vermiş Şəki qalasının sahibi Səhl ibn Sumbatın milli mənsubiyyəti ilə əlaqədardır. Sovet dönəmində bu adamın milliyyətcə erməni-hay olması barədə fikir yürüdülmüş, bununla bağlı tarix sahəsində əsassız versiya yayılmışdır. Əlbəttə ki, bu versiya göydən götürülməmiş, müxtəlif mənbələrin məlumatlarının araşdırılması nəticəsində ortaya qoyulmuşdur. Üstəlik, erməni-hay alimləri də bu barədə yalan məlumatlarla böyük çaşqınlığın yaranmasına səbəb olmuşdular. Lakin həmin məlumatların nə dərəcədə həqiqəti əks etdirdiyi lazımınca yoxlanmamış, müəyyən müddət sovetlərin “xalqlar dostluğu” düşüncəsinə uyğun olaraq bu tarixi surətin üzərindən mümkün qədər keçilməyə cəhd gösətrilmiş, erməni-haylarla Azərbaycan türklərinin milli münasibətlərinin kəskinləşdiyi zamanlarda isə Səhl ibn Sumbatın milliyyətcə erməni-hay olması, Babəki satması ilə bağlı fikirlər söylənmişdir.

Millətlərarası münasibətlərin hansı mərhələ və hansı səviyyədə olmasından asılı olmyaraq, tarix elminin dəyişməz xətti olan “tarixi gerçəklikləri” söyləmək prinsipindən çıxış etmək, olanları bəzək-düzəksiz, necə varsa, eləcə göstərmək, düşünürəm ki, ən doğru yoldur. Azərbaycan tarixçisi bu gün erməni-hay tarixçilərinin dünyaya yalanlar təqdim etməsini gülüşlə qarşılayırsa, Azərbaycan tarixini, eləcə də bu tarixin səhifələrində yer almış çeşidli tarixi personajlar haqda gerçkləri obyektiv şəkildə yazmaq məcburiyyətindədir. Məhz bu baxış bucağından çıxış edərək Səhl ibn Sumbat deyilən adamın kimliyini yığcam şəkildə də olsa, təhlil etməyimizdə fayda vardır.

Əvvəlcədən bunu bildirək ki, sözügedən adamın ismi mənbələrin əksəriyyətində “Səhl ibn Smbat” (və ya Səhl ibn Sumbat) kimi qeyd olunurdu. Pers yazarı Xondəmir onun ata adını “Sunbad” kimi qeyd edir. Məhəmməd Üvfi özünün “Cəvami əl-hekayət və ləvami-ər-rəvayət” kitabında onun ata adını “Sunbat” şəklində yazır. İbn-Xəldunun “Kitab-əl-ibər” əsərində isə bu adamın adını Səhl ibn Sabat kimi görürük. Bu səbəbdən də biz həmin adamın ismini Səhl ibn Sumbat kimi yazmaq üçün daha çox əsas olduğunu düşünürük, hərçənd həmin adamın atasının adının bir mənbədə “Sunbad” kimi qeyd olunması versiyası mənə daha ağlabatan gəlir. Çünki Sunbad ismi həmin dövrdə yayılmış bir isim olmaqla yanaşı, Hürrəmilərlə eyni mövqedən çıxış etmiş olan Subadilərin rəhbərinin də adında rastımıza çıxır. Yadımıza salaq ki, Mühəmməd əş-Şəhristani İsfahanda hürrəmilər adlanan qüvvənin Reydə sünbadilər adlandığını yazır və onları eyniləşdirir. Təbəri də “Tərix əl-rüsul və-l-müluk” kitabında yazır ki, “Səhl Babəkin köməkçilərindən olub onun məsləkini qəbul etmişdi”. Bu baxımdan Səhlin atasının adının Sunbad ola bilməsi ehtimalı, zənnimcə, qüvvətlidir.

news-detail

Tarix yazarlarından Mütəhhər ibn-Tahir Müqəddəsi “Kitabül-əl-bəd və-t-tarix” əsərində, Məsudi isə “Müruc-əz-zəhəb” əsərində, həmçinin, İbn-Vazeh Yəqubi Səhl ibn Sumbatı erməni olaraq qeyd etmişlər. Fransız şərqşünas alimi Clement Huart da bu tarix yazarlarının qeydlərinə əsaslanaraq “Encyclopedie de L-İslam”da Səhl ibn Sumbatın erməni olduğunu yazsa da, digər əsəri olan “Xülasət-əl-əxbar fi bəyani əhval-il-əxyar” kitabında onun haqqında aşağıdakı ziddiyyətli məlumatı verir: “O nahiyələrdə bir qala vardı. Rum əhalisindən Səhl ibn Sunbat adlı bir şəxs oranın hökumət işlərini idarə edirdi”. Yeri gəlmişkən, Babəkin guya Bizansa sığınmaq istəməsi kimi fərziyyələr məhz onun evinə qonaq düşdüyü Səhl ibn Sumbatın Rum təbəəsi kimi zənn edilməsi sayəsində ortaya çıxıb, bunu təxmin edə bilərik. Hərçənd ki, Xondəmir XV-XVI əsrlərdə yaşayıb, bununla belə, o, Səhl Sumbatın “Rum əhalisindən” olması fikrini, görünür, xilafət sarayının hansısa tarix yazarının qeydlərindən  götürüb. Bildiyimiz kimi, Babək edam edilərkən Mötəsim bu edama çoxsaylı müsəlman əhalinin gözündə haqq qazandırmaq üçün məqsədyönlü şəkildə Babəkin guya Bizansla əlbir olması fikrini yaydırırdı. Babəkdən sonra tutularaq edam edilmiş və cəsədi Babəkin başsız cəsədi ilə yanaşı asılmış Təbəristanlı Məzyara da “Bizansın adamı” yarlığı vurulmuşdur.

Səhl ibn Sumbatın milli-etnik kimliyi ilə bağlı ən maraqlı və bizim də həqiqətəuyğun hesab etdiyimiz məlumatlardan birinə Moisey Kalankaytuklunun “Alban tarixi”ndə rast gəlmək olur. Belə ki, sözügedən tarixi mənbə müəllifi həmin adamı “Çar nəsli Mehranilərdən olan Səhl ibn Sumbat” adlandırır. Bir yerdə də onu vəsf edərək “Arranşah” kimi təqdim edir. Akademik Z.Bünyadov isə apardığı araşdrıma nəticəsində “Səhl ibn Sumbatın Alban şahlarının nəsli hesab olunan Zermirxakanlar nəslindən olduğunu” bildirir. Daha bir yerdə də onu “alban knyazı Səhl ibn Sumbat” adlandırır. Tədqiqatçı-alimimiz N.Vəlixanlı Səhl ibn Sumbatın alban (alpan) nəslindən olması haqda akademikin söylədiyi fikri həqiqətəuyğun hesab edərək dəstəkləyir, sadəcə Səhlin nəslinin adını “Zermirh” şəklində qeyd edir. Digər tarixçi-alim S.Əliyarlı da eyni mənbəyə istinad edərək “Səhl ibn Sunbatın alban padşah sülaləsindən olan Zarmirxin nəslindən olmasını” söyləyir. Biz də həqiqətə yaxın olması səbəbindən bu versiyanı dəstəkləyirik. Z.Bünyadov Zermirh deyilən adamın Mehranilər sülaləsinin banisi Mehranın nəvəsi igid Vardanın qızlarından birinin əri kimi qeyd edir.

Səhl ibn Sumbatın erməni olmamasını təxmin etməyə əsas verən daha bir fikri Səid Nəfisi söyləyir: “Baxmayaraq ki, Sumbat Babəki tutub Əfşinə təhvil vermişdi, Əfşin Sumbatdan bərk incimişdi. O da bundan ibarət idi ki, Sumbat onun hərəmağasını müxtəlif hədiyyələrlə aldadaraq öz tərəfinə çəkmiş və o da Əfşinin ixtiyarında olan bütün əsir qadınları qaçırdaraq Sumbata çatdırmışdı. Buna görə də Əfşin bəzi ermənilərin xahişi ilə onu öldürmək istəyirdi, lakin arzusuna çata bilməyib öldü.” Bu fikirdən bilmək olur ki, ermənilər heç də, bir sıra erməni-hay mənbələrinin iddia etdiyi kimi, Sumbatı dəstəkləmirdi, əksinə xilafət ordusunun komandanından xahiş etmişdilər ki, Səhl ibn Sumbatı tutub öldürtsün. Hər halda, erməni-haylar milli maraqlarını öz şəxsi ədavət duyğularına qurban edəcək düşüncədə olmayıblar ki, başqa bir dinin onlar üzərində hökmranlıq etdiyi çətin vaxtlarda bir-birinin ayağından çəksinlər, bunu etiraf etməliyik.

Səhl ibn Sumbatın dini əqidəsi ilə bağlı isə əksər mənbələrdə onun xristian dininə sitayiş etdiyi barədə fikir yürüdülüb. Məhəmməd Üvfi Babəkin Bəzz qalasını tərk edib yuxarı Azərbaycana keçdiyi zaman baş verənləri təsvir edərkən belə bir cümlə işlədir: “Səhl ibn Sumbat adlı bir xristian onu görüb tanıdı”. Eyni hadisələri qeyd edən digər bir sıra mənbə müəllifləri isə Babəki aldadan Səhli “petrik” kimi qeyd edirlər. (Patrik – xristian dinində ortodoks kilsəsi, Süryani kilsəsi və şərq ölkələrinin kilsələrinin rəhbərliyindəki ən yüksək rütbəli yepiskoplara verilən ad. “Patriarchis” sözündən götürülmüşdür. Patrikin Roma katolik kilsəsinin rəhbəri olan papadan fərqi ondadır ki, patrikin səlahiyyətləri yalnız özünə aid olan bölgə ilə məhdudlaşır və digər ərazilər və müstəqil kilsələr üzərində yetkisi yoxdur – C.B.)

news-detail

Məsələn, İbn-İmdad Hənbəli “Şəzərat-əz-zəhəb fi əxbari min zəhəb” əsərində yazır: “O, (Babək nəzərdə tutulur – C.B.) həmin bataqlıqdan çıxaraq bir yolla dağa tərəf getdi. Dağlara çatdıqda petrik Səhlin evinə düşdü. O isə onu tutub  saxladı və Əfşinə xəbər göndərdi”. Şəmsəddin Əbu Abdullah Zəhəb “Düvəl-əl-İslam”da yazır: “Sonra o, bir dağdan aşaraq başqa bir dağa getdi. Bir petrikin evinə düşdü. Petrik onu tutub ardınca gələn adamlara təhvil verdi”. Pers tarix yazarı Mirxond Bəlxi “Rövzət-əs-səfa” əsərində həmçinin, Əbu Məhəmməd Abdullah ibn Əsəd Yafei “Mirat-əl-cünan və ibrət-əl-yəqzan” əsərində Səhli “petrik” adlandırmışlar. Səid Nəfisi Səhl ibn Sumbatın patrik kimi qeyd edilməsini araşdıraraq bu nəticəyə gəlib ki, Səhl Babəki tutduqdan sonra Mötəsimin xeyir-duası ilə petrik olub. Bu haqda fikir yürütmək və Səhlin hürrəmilər hərəkatı zamanında xristian olmaması ehtimalını araşdırmaq bir qədər çətindir, çünki Səhlin xristian olması barədə məlumatlar çoxluq təşkil edir. Onun milli-etnik kimliyi barədə gəlinən son elmi nəticələr bunu söyləməyə əsas verir ki, Səhl ibn Sumbat xristianlıq dinində qalmağı münasib bilən Qarabağ alpanlarından olub. Əks təqdirdə Babək kimi ayıq-sayıq bir insan heç zaman bu adama etibar etməzdi.

Səhl ibn Sumbatın Babək onun evində yemək yeyərkən dəmirçi çağıraraq onun əl-ayağına buxov vurdurması barədə Xondəmir, Mirxond və başqa pers tarix yazarlarının qeydləri tam yalandır. Babək Səhl tərfindən aldadılaraq ova çıxmaq adı ilə bir meşəyə gətirilmiş, burada onları Afşinin göndərdiyi bir neçə silahlı adam dövrəyə almış, Səhl Babəkdən uzaqlaşaraq qaçmış, Babək isə əsir alınaraq Afşinin qərargahına gətirilmişdir. Doğru olan budur.

Və Səhl ibn Sumbatın elə əvvəldən guya xəyanətkar, qorxaq, var-dövlət hərisi olması ilə bağlı yayılan iddialar da tamamilə əsassızdır, çünki mənbələrdə Səhlin hələ 821-822-ci ildə Arrana (Ərməniyyəyə, yaxud Quzey Azərbaycana) hücum etmiş ərəb qoşunlarını ağır məğlubiyyətə uğratması barədə məlumatlar vardır. Alpan tarixçisi Moisey Kalankaytuklu “Alban tarixi” əsərində yazır ki, “erməni təqvimi ilə 270-ci ilin sonunda ərəblərin seçmə döyüşçüləri gizlicə Bərdədən çıxıb Amaras vilayətini qarət etdilər. Min nəfərə qədər əsir alıb Böyük Arran Şikarkar məntəqəsində möhkəmləndilər. O vaxt cəsur və əzəmətli Arranşah knyaz Səhl ibn Sumbat igid qardaşları ilə birlikdə öz qoşunu ilə səhərçağı ərəblərə hücum etdi. Onlardan çoxunu qılıncdan keçirib qalanını qaçırtdılar, əsirləri isə şirlərin dişlərindən çıxarıb azad etdilər.”

Erməni təqvimi ilə 270-ci il miladi təqvimlə 821-ci il mayın 5-də başlayıb 822-ci il mayın 4-də bitirdi. Bu da Mehranilərin son nümayəndəsi olan II Varaz Trdatın (II Varaz Trdat – Alpan elini idarə etmiş Mehranilər sülaləsinin taxt-taca iddialı son nümayəndəsi, I Stepannosun oğlu, I Varaz Trdatın ölümündən (705-ci il) sonra Böyük Alban Knyazlığı Əməvi xəlifəsi tərəfindən ləğv edilmiş, onun əraziləri xilafətin “Ərməniyyə” adını verdiyi vilayətə çevrilmişdi, lakin sülalənin davamçıları həmin vilayətin yerli hakimləri olaraq qalırdılar. II Varaz Trdat da miladi 822-ci ildə yerli knyazlardan biri tərəfindən (adı naməlumdur) öldürüldü və bununla da Mehranilər sülaləsinin varlığına son qoyuldu) öldürüldüyü vaxta təsadüf edir. Səhl ibn Sunbatın xilafət ordusuna qarşı vuruşub onları məğlub etməsi barədə Təbəri də öz əsərində yazır. Z.Bünyadov bu hadisəni xatırladaraq daha sonra qeyd edir ki, “Gördüyümüz kimi, Səhl hələ özü müttəfiqi Babək məğlub edilməzdən əvvəl qüdrət sahibi olmuş, Arranı ələ keçirmişdi, hərçənd ki, Dovsett qeyd etdiyi kimi, bu faktı 837-ci ildə “xəlifə bilə-bilə etinasız buraxmışdı””. 

GÜNÜN XƏBƏRLƏRİ
Azərbaycan prezidenti: "Pambıqçılığın inkişafı üçün yüz milyonlarla dollar xərcləmişik və xərcləyəcəyik" 13:58
Elmar Məmmədyarov ABŞ-ın dövlət katibinə məktub - ÜNVANLADI 13:57
Gürcüstandan Avropaya 800 nəfər uçub – Vizasız ilk gün 13:53
Prezident İlham Əliyev: "Biz bu gün nümunə göstəririk ki, ölkəni necə idarə etmək lazımdır" 13:49
Dövlət katibi: "ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tezliklə həllində maraqlıdır" 13:43
Nazirlik: Azərbaycan Vyana sazişinin vaxtının uzadılmasını məqbul hesab edir 13:37
Faşist marşalın albomunda Stalinin oğlunun şəkli - FOTOLAR 13:25
Qanunsuz süni mayalanma etməyə görə cəzanın cəriməsi ləğv edilir - həbs müddəti artırılır 13:04
Ağ Evdən Kremlə sərt çağırış: "Dərhal azad edin" 12:55
Prokuror arvadının qətlini sifariş verən şəxsə cəza istəyib 12:53
Sabah hava necə olacaq? 12:50
İrəvanda "İqla" raketinə görə daha bir həbs 12:45
Prezident İlham Əliyev Saatlıda müşavirə keçirir - FOTOLAR 12:43
Ramil Usubov yeni rəis müavini təyin etdi 12:33
Türk ordusu yeni əməliyyata başlayır 12:29
Azərbaycanın DİN başçısı Əbu Dabidə "Təhlükəsizlik üçün birlik" beynəlxalq konfransında iştirak edir 12:28
Xanımlara SOS: - Bu dolğu xərçəng yaradır - FOTO 12:12
Jurnalistlərə mane olanlar cəzalandırılacaq 12:00
Rusiyanın ən iri mobil operatoru Özbəkistandakı biznesini 1 dollara satıb 11:57
İnsan beyni ilə kompüter birləşir - Dünyanı dəyişəcək kəşf 11:40
Azərbaycanda qumarxana təşkil edənlərə - YENİ CƏZA 11:36
"Lukoil" yanacaqdoldurma şəbəkəsinin 30%-ni satır 11:24
PKK-çının bu silahı türk ordusunu şok etdi - FOTO 11:09
Almaniya millisinin müdafiəçisi: - "Azərbaycanla oyuna laqeyd yanaşdıq" 11:02
Nazirlikdən vergi ödəyicilərinə - Xəbərdarlıq 11:00
Prezident İlham Əliyev Saatlıda “Sarıcalar” yarımstansiyasının açılışında iştirak edib -FOTOLAR 10:42
İkinci İraq SSENARİSİ: Tramp yeni müharibəyə hazırlaşır 10:35
Eldar Mahmudovun oğlunun şəriki İnterpol xətti ilə axtarışa verilib 10:35
Bakıda qaz problemi - Səbəbi nədir? 10:25
Prezident 30 əfv sərəncamı imzalayıb 10:17
Neftçalada 1 nəfər Kür çayında boğuldu 10:13
Azərbaycan neftinin qiyməti bahalaşıb 10:12
Sabiq kəşfiyyatçıdan Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının tarixi haqqında - 98 YAŞLI MƏXFİ XÜSUSİ XİDMƏT MƏKTƏBİ - I YAZI 10:00
Düşmənin iriçaplı pulemyotları - SUSMADI 09:49
Neftin qiymətindən - Son xəbər 09:31
Qızılın qiymətində - YENİLİK 09:20
Şanxayda futbol stadionu yanır - FOTOLAR 08:50
Emre Mor qol vurdu - Türkiyə uddu - VİDEO 08:43
Sarkisyan başa düşür ki, hakimiyyətdən getsə... 08:23
Azərbaycanda əmlaka dair etibarnamənin verilməsi və xitamı qaydası dəyişib 08:08
Ayaqüstü yeməklərdan uzaq durun – Təhlükə 07:52
Tibb dünyası şokda: Cavanlıq iksiri tapıldı 06:43
“Fərhad Dersim” öldürüldü 05:41
Qalatasarayda növbəti "zəlzələ" 04:29
Belə səlahiyyətim yoxdur, yalan danışma! - Ərdoğan 03:37
Hər gün 1 bişmiş yumurta yemək üçün 7 SƏBƏB 02:40
Bu gündən Gürcüstan vətəndaşları Avropaya vizasız səfər edəcəklər 01:54
Hava limanında tavan çöküb 01:31
Ata yardım istədi: polis evə gəlib yatmayan uşaqlara kitab oxudu 00:58
Maradona FİFA-da tutduğu vəzifədən istefa verdi - SƏBƏB 00:37
Trampın reytinqi yenidən ən aşağı səviyyəyə enib - Qiymətləndirmə: -57% 00:26
27.03.2017
Öldürülən baş həkimin həyat yoldaşı istintaqda hamını şoka saldı: "Türkiyə telekanalında seriala baxdığımdan cinayətkarların evə necə daxil olduqlarının fərqinə varmadım" 23:57
Rəcəb Tayyip Ərdoğan Hakan Şükürdən danışdı: "FETÖ ilə əlaqəsi var, bundan gözəl fakt ola bilərmi?" 23:47
Barselonanın ulduz futbolçusu Neymara - Dodaq uçuqladan təklif 23:46
Məsut Özil Azərbaycana təşəkkür etdi - FOTO 23:40
Ərdoğan İstanbulu CHP-dən təhvil aldığı dönəmdən danışdı 23:34
Ziya Məmmədovun oğlu Anarın əmlakı üzərindən həbs götürüldü - SƏBƏB 23:30
Tiflis məhkəməsi azərbaycanlı qadına 17 il həbs cəzası verib 23:21
Rüfət Səfərov valideynləri ilə görüşüb 23:16
Mövlud Çavuşoğlu: "Faşizmə bulaşmış Avropa uçuruma yuvarlanır" 23:09
"Şeremetevo"da reyslərin 70 faizdən çoxu ləngiyib 23:04
Azərbaycandakı uzunömürlülərlə bağlı MARAQLI MƏLUMATLAR aşkarlanıb 23:00
Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Argentina prezidentinə təqdim edib 22:49
Azərbaycanda yay vaxtına keçidin ləğvi ilə bağlı yaranan çaşqınlığa RƏSMİ AÇIQLAMA 22:31
Rusiyanı Cənubi Qafqazla birləşdirən yol bağlanıb 22:18
İldə ən çox qazanan futbolçu və məşqçinin adı məlum olub 22:01
Qaxda ağır yol qəzası zamanı ölən şəxsin adı məlum olub - VİDEO + FOTOLAR 21:29
Novruz ərəfəsində 14 min İran vətəndaşına Azərbaycan vizası verilib 21:02
Amerikalı həmsədr: "Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı 3 hissədən ibarət plan var" 20:32
Polisin xidməti avtomobilini zədələyən şəxs saxlanılıb - FOTO 19:59
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri tezliklə görüşəcəklər 19:34
Azərbaycan Sarkisyanın bəyanatları ilə əlaqədar ATƏT üzvlərinə və ATƏT Daimi Şurasının sədrinə məktub göndərib 19:12
DTX polkovniklərinə də general rütbəsi verildi - Prezident İlham Əliyevin sərəncamı + SİYAHI 18:59
Prezidenti İlham Əliyev general-mayor rütbəsi verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb 18:33
Quba-Qusar yolunda ağır yol qəzası zamanı ölən şəxslərin adları məlum olub 18:18
Azərbaycanda Hitlerin nazirinə məxsus silahı qanunsuz ələ keçirən şəxsin məhkəməsi keçirilib 18:01
Dolların sabaha olan məzənnəsi açıqlanıb 17:33
Məhkəmə Navalnıya cəza verdi 16:49
Ermənistan üç gündə 3 hərbi qulluqçusunu itirib 16:40
Fatimə erməni müəllimi işsiz qoydu - Polşada 16:05
Azərbaycanda vərəmli xəstələrin sayı açıqlanıb 15:48
Le Penin prezident seçilməsi avronu 7-12% ucuzlaşdıracaq - PROQNOZ 15:28
21 taksi sürücüsü CƏZALANDIRILDI - REYD 15:17
Ruhani Moskvaya getdi 15:16
DİM: 19 000-dən artıq istifadəçi ödənişsiz elektron sınaq imtahanında iştirak edib 15:10
Tramp ləğv etdi, - dollar düşdü 15:02
Başı ilə beton blokları yardı, dünya rekorduna imza atdı - VİDEO 15:00
Vurğundan iş istəyən yerlisinə unikal cavab 14:57
Müşfiqin heykəli yerinə qayıtdı 14:50
Sabunçu sakinlərindən Daxili İşlər Nazirliyinə - MÜRACİƏT 14:46
Suriya ordusunun vertolyotu vuruldu 14:32
İlham Əliyev İlyas Umaxanovu “Dostluq” ordeni ilə təltif etdi 14:28
"BakıKart"ları yükləmək daha da asanlaşdı 14:23
Məhkəmə Akif Çovdarovun vəsatətini təmin etməyib 14:15
Əcnəbilər hər il Azərbaycanda təxminən 6 milyard dollar xərcləyəcəklər - HESABAT 14:01
DİN saxlanılan şəxsin Polis Şöbəsində ölməsinə münasibət bildirib - DƏHŞƏT - YENİLƏNİB 14:00
İnternet sürəti və kəsintilərlə bağlı problemlər nə vaxt aradan qaldırılacaq? 13:52
Qara Qarayevə Avropa klublarından təklif gəlib - Açıqlama 13:50
“Neft Daşları” yatağında yeni quyu qazılır 13:41
"Öz milli kadrlarımız yetişməlidir" - AFFA-nın I vitse-prezidentindən - AÇIQLAMA 13:36
Fikrət Qoca oğlunun qətlindən danışdı 13:21
Şahin Zəkizadənin ölümündən 40 gün keçdi: "Ölsəm, bağışla məni..." şeiri + AUDİO 13:17
Müdafiə Nazirliyi Serj Sarkisyanın “İsgəndər” raketləri ilə bağlı bəyanatına cavab verib 13:10
Diqqətli olun! - Geomaqnit qasırğası 13:00
İran sərhədində külli miqdarda narkotik tutuldu 12:59
Ölkə ərazisində hava qeyri-sabit keçəcək - XƏBƏRDARLIQ 12:52
GUAM ölkələri hökumət başçılarının sammiti keçirilir 12:40
Manatı bu səviyyədə qoruyub saxlamaq lazım deyil... 12:37
Xaricdə yaşayan Türkiyə vətəndaşları referendumda səs verməyə başlayıb 12:32
Ermənilər Şuşanın Gövhər Ağa Məscidində qazıntı işləri aparırlar 12:28
Səhiyyə Nazirliyi məktəblilərin qidalanması qaydalarını açıqlayıb 12:22
Güləş üzrə Avropa çempionatı başlayır - HEYƏT 12:16
Ticarət Festivalında qeydiyyatdan keçən mağazalar “Tax free” nişanı ilə fərqlənəcək 12:12
Bakıda gecə klubunda qətl törədilib 12:05
Altı tələbənin ölümünə səbəb olan sürücü barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib 11:58
Daha 141 dövlət əmlakı özəlləşdirilir 11:51
Ziya Məmmədov oğlunun işindən danışdı 11:50
Futbolçu Dmitri Nazarov Azərbaycan yığmasının tarixinə düşüb 11:47
Azərbaycan-İran sərhədində insident olub, sərhəd pozucuları qaçıb 11:43
Bakıda evdə doğuş zamanı körpə ölüb 11:39
Banklar vergidən yayınmanın qarşısını almaq üçün bəzi əməliyyatları məhdudlaşdırıb 11:31
Ramil Usubovdan Qaradağ və Səbailə - yeni polis rəisi təyinatı 11:25
Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq üçün 23 minə yaxın abituriyent sənəd verib 11:23
Atəşkəs 111 dəfə pozulub 11:18
Qazaxıstan futbolçularının olduğu təyyarə İrəvanda təcili eniş edib - SƏBƏB 11:16
Azərbaycanda magistratura və rezidenturaya sənəd qəbulunun vaxtı - UZADILDI 11:10
Bu gün Beynəlxalq Teatr Günüdür 11:03
Avropa Birliyi tezliklə yox olacaq - PROQNOZ 10:24
Karlov sui-qəsdi o məktubda gizlənib? 10:13
Mərkəzi Bankdan məzənnəylə bağlı - AÇIQLAMA 10:08
Almas İldırım sürgündən öncə Mikayıl Müşfiqə nələr deyib? - FOTOLAR 09:57
Dünya birjalarında neftin qiymətində - YENİLİK 09:27
Dollara etibar azalır... 09:11
ABŞ və Rusiya danışıqlara getsə - AŞPA 08:43
Vaşinqtonda Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə həsr edilmiş seminar keçirilib - FOTOLAR 08:13
8 əşyanı uzun müddət evinizdə saxlamayın -Diqqətli olun! 07:59
Əsl sənətlərini biləndə inanmayacaqsınız - ofisiant, cangüdən, dayə... 06:52
Gecənin ortasında sidiyə getmək istəyi nə ilə bağlıdır? 05:48
Azərbaycanın ən yaşlı sakini 04:45
Saat terapiyası haqqında bilmədiklərimiz 03:33
Epilepsiya - “məşhurların xəstəliyi” 02:22
Dünya Çempionatı-2018-in seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib - NƏTİCƏLƏR 01:10
Rəşad Sadıqov: "Almaniya ilə hesab 1:7 də ola bilərdi..." - MÜSAHİBƏ 00:48
Tramp Merkeldən Almaniyanın NATO qarşısındakı borcunu istəyib 00:33
Bulvarda özünü dənizə ataraq intihar etdi - YENİLƏNİB 00:20
Rəcəb Tayyib Ərdoğan İŞİD-ə silah verən Qərb dövlətlərinə səsləndi: "İlanla çuvala girəni ilan sancacaq" 00:06