success closed Loading...

Babəki ərəblərə satan Səhl ibn Sumbatın kimliyi barədə həqiqətlər

Bir sıra tarixi mövzular var ki, sovet rejimi onları öz ideologiyasına uyğunlaşdıraraq təhrif edib. Belə tarixi mövzulardan biri də Babək və Hürrəmilər hərəkatıdır. Rejim dağıldıqdan sonra ideologiyanın qurbanına çevrilən Babək və hərəkatı haqqında əsl həqiqətlər gün işığına çıxmağa başladı. Ancaq nə olsun, sovetin milli tariximizdə açdığı izləri doldurmaq hələ ki, mümkün deyil və bir çox ziyalılarımız da həmin o yad cığırla getməyə davam edirlər...

Enter.News tariximizlə bağlı həqiqətləri ictimaiyyətə çatdırmaqda davam edir. Beləliklə, tanınmış araşdırmaçı yazar Ceyhun Bayramlının Səhl ibn Sumbatın kimliyi ilə bağlı olan yazısını təqdim edir.

I YAZI 

Sovet dövrü tarixşünaslığının Babək və hürrəmilər hərəkatı ilə bağlı tədqiqatlarında ən böyük səhv nəticələrdən biri Babəki hiylə ilə tələyə salıb xilafət ordusunun sərkərdəsi Afşinə təhvil vermiş Şəki qalasının sahibi Səhl ibn Sumbatın milli mənsubiyyəti ilə əlaqədardır. Sovet dönəmində bu adamın milliyyətcə erməni-hay olması barədə fikir yürüdülmüş, bununla bağlı tarix sahəsində əsassız versiya yayılmışdır. Əlbəttə ki, bu versiya göydən götürülməmiş, müxtəlif mənbələrin məlumatlarının araşdırılması nəticəsində ortaya qoyulmuşdur. Üstəlik, erməni-hay alimləri də bu barədə yalan məlumatlarla böyük çaşqınlığın yaranmasına səbəb olmuşdular. Lakin həmin məlumatların nə dərəcədə həqiqəti əks etdirdiyi lazımınca yoxlanmamış, müəyyən müddət sovetlərin “xalqlar dostluğu” düşüncəsinə uyğun olaraq bu tarixi surətin üzərindən mümkün qədər keçilməyə cəhd gösətrilmiş, erməni-haylarla Azərbaycan türklərinin milli münasibətlərinin kəskinləşdiyi zamanlarda isə Səhl ibn Sumbatın milliyyətcə erməni-hay olması, Babəki satması ilə bağlı fikirlər söylənmişdir.

Millətlərarası münasibətlərin hansı mərhələ və hansı səviyyədə olmasından asılı olmyaraq, tarix elminin dəyişməz xətti olan “tarixi gerçəklikləri” söyləmək prinsipindən çıxış etmək, olanları bəzək-düzəksiz, necə varsa, eləcə göstərmək, düşünürəm ki, ən doğru yoldur. Azərbaycan tarixçisi bu gün erməni-hay tarixçilərinin dünyaya yalanlar təqdim etməsini gülüşlə qarşılayırsa, Azərbaycan tarixini, eləcə də bu tarixin səhifələrində yer almış çeşidli tarixi personajlar haqda gerçkləri obyektiv şəkildə yazmaq məcburiyyətindədir. Məhz bu baxış bucağından çıxış edərək Səhl ibn Sumbat deyilən adamın kimliyini yığcam şəkildə də olsa, təhlil etməyimizdə fayda vardır.

Əvvəlcədən bunu bildirək ki, sözügedən adamın ismi mənbələrin əksəriyyətində “Səhl ibn Smbat” (və ya Səhl ibn Sumbat) kimi qeyd olunurdu. Pers yazarı Xondəmir onun ata adını “Sunbad” kimi qeyd edir. Məhəmməd Üvfi özünün “Cəvami əl-hekayət və ləvami-ər-rəvayət” kitabında onun ata adını “Sunbat” şəklində yazır. İbn-Xəldunun “Kitab-əl-ibər” əsərində isə bu adamın adını Səhl ibn Sabat kimi görürük. Bu səbəbdən də biz həmin adamın ismini Səhl ibn Sumbat kimi yazmaq üçün daha çox əsas olduğunu düşünürük, hərçənd həmin adamın atasının adının bir mənbədə “Sunbad” kimi qeyd olunması versiyası mənə daha ağlabatan gəlir. Çünki Sunbad ismi həmin dövrdə yayılmış bir isim olmaqla yanaşı, Hürrəmilərlə eyni mövqedən çıxış etmiş olan Subadilərin rəhbərinin də adında rastımıza çıxır. Yadımıza salaq ki, Mühəmməd əş-Şəhristani İsfahanda hürrəmilər adlanan qüvvənin Reydə sünbadilər adlandığını yazır və onları eyniləşdirir. Təbəri də “Tərix əl-rüsul və-l-müluk” kitabında yazır ki, “Səhl Babəkin köməkçilərindən olub onun məsləkini qəbul etmişdi”. Bu baxımdan Səhlin atasının adının Sunbad ola bilməsi ehtimalı, zənnimcə, qüvvətlidir.

news-detail

Tarix yazarlarından Mütəhhər ibn-Tahir Müqəddəsi “Kitabül-əl-bəd və-t-tarix” əsərində, Məsudi isə “Müruc-əz-zəhəb” əsərində, həmçinin, İbn-Vazeh Yəqubi Səhl ibn Sumbatı erməni olaraq qeyd etmişlər. Fransız şərqşünas alimi Clement Huart da bu tarix yazarlarının qeydlərinə əsaslanaraq “Encyclopedie de L-İslam”da Səhl ibn Sumbatın erməni olduğunu yazsa da, digər əsəri olan “Xülasət-əl-əxbar fi bəyani əhval-il-əxyar” kitabında onun haqqında aşağıdakı ziddiyyətli məlumatı verir: “O nahiyələrdə bir qala vardı. Rum əhalisindən Səhl ibn Sunbat adlı bir şəxs oranın hökumət işlərini idarə edirdi”. Yeri gəlmişkən, Babəkin guya Bizansa sığınmaq istəməsi kimi fərziyyələr məhz onun evinə qonaq düşdüyü Səhl ibn Sumbatın Rum təbəəsi kimi zənn edilməsi sayəsində ortaya çıxıb, bunu təxmin edə bilərik. Hərçənd ki, Xondəmir XV-XVI əsrlərdə yaşayıb, bununla belə, o, Səhl Sumbatın “Rum əhalisindən” olması fikrini, görünür, xilafət sarayının hansısa tarix yazarının qeydlərindən  götürüb. Bildiyimiz kimi, Babək edam edilərkən Mötəsim bu edama çoxsaylı müsəlman əhalinin gözündə haqq qazandırmaq üçün məqsədyönlü şəkildə Babəkin guya Bizansla əlbir olması fikrini yaydırırdı. Babəkdən sonra tutularaq edam edilmiş və cəsədi Babəkin başsız cəsədi ilə yanaşı asılmış Təbəristanlı Məzyara da “Bizansın adamı” yarlığı vurulmuşdur.

Səhl ibn Sumbatın milli-etnik kimliyi ilə bağlı ən maraqlı və bizim də həqiqətəuyğun hesab etdiyimiz məlumatlardan birinə Moisey Kalankaytuklunun “Alban tarixi”ndə rast gəlmək olur. Belə ki, sözügedən tarixi mənbə müəllifi həmin adamı “Çar nəsli Mehranilərdən olan Səhl ibn Sumbat” adlandırır. Bir yerdə də onu vəsf edərək “Arranşah” kimi təqdim edir. Akademik Z.Bünyadov isə apardığı araşdrıma nəticəsində “Səhl ibn Sumbatın Alban şahlarının nəsli hesab olunan Zermirxakanlar nəslindən olduğunu” bildirir. Daha bir yerdə də onu “alban knyazı Səhl ibn Sumbat” adlandırır. Tədqiqatçı-alimimiz N.Vəlixanlı Səhl ibn Sumbatın alban (alpan) nəslindən olması haqda akademikin söylədiyi fikri həqiqətəuyğun hesab edərək dəstəkləyir, sadəcə Səhlin nəslinin adını “Zermirh” şəklində qeyd edir. Digər tarixçi-alim S.Əliyarlı da eyni mənbəyə istinad edərək “Səhl ibn Sunbatın alban padşah sülaləsindən olan Zarmirxin nəslindən olmasını” söyləyir. Biz də həqiqətə yaxın olması səbəbindən bu versiyanı dəstəkləyirik. Z.Bünyadov Zermirh deyilən adamın Mehranilər sülaləsinin banisi Mehranın nəvəsi igid Vardanın qızlarından birinin əri kimi qeyd edir.

Səhl ibn Sumbatın erməni olmamasını təxmin etməyə əsas verən daha bir fikri Səid Nəfisi söyləyir: “Baxmayaraq ki, Sumbat Babəki tutub Əfşinə təhvil vermişdi, Əfşin Sumbatdan bərk incimişdi. O da bundan ibarət idi ki, Sumbat onun hərəmağasını müxtəlif hədiyyələrlə aldadaraq öz tərəfinə çəkmiş və o da Əfşinin ixtiyarında olan bütün əsir qadınları qaçırdaraq Sumbata çatdırmışdı. Buna görə də Əfşin bəzi ermənilərin xahişi ilə onu öldürmək istəyirdi, lakin arzusuna çata bilməyib öldü.” Bu fikirdən bilmək olur ki, ermənilər heç də, bir sıra erməni-hay mənbələrinin iddia etdiyi kimi, Sumbatı dəstəkləmirdi, əksinə xilafət ordusunun komandanından xahiş etmişdilər ki, Səhl ibn Sumbatı tutub öldürtsün. Hər halda, erməni-haylar milli maraqlarını öz şəxsi ədavət duyğularına qurban edəcək düşüncədə olmayıblar ki, başqa bir dinin onlar üzərində hökmranlıq etdiyi çətin vaxtlarda bir-birinin ayağından çəksinlər, bunu etiraf etməliyik.

Səhl ibn Sumbatın dini əqidəsi ilə bağlı isə əksər mənbələrdə onun xristian dininə sitayiş etdiyi barədə fikir yürüdülüb. Məhəmməd Üvfi Babəkin Bəzz qalasını tərk edib yuxarı Azərbaycana keçdiyi zaman baş verənləri təsvir edərkən belə bir cümlə işlədir: “Səhl ibn Sumbat adlı bir xristian onu görüb tanıdı”. Eyni hadisələri qeyd edən digər bir sıra mənbə müəllifləri isə Babəki aldadan Səhli “petrik” kimi qeyd edirlər. (Patrik – xristian dinində ortodoks kilsəsi, Süryani kilsəsi və şərq ölkələrinin kilsələrinin rəhbərliyindəki ən yüksək rütbəli yepiskoplara verilən ad. “Patriarchis” sözündən götürülmüşdür. Patrikin Roma katolik kilsəsinin rəhbəri olan papadan fərqi ondadır ki, patrikin səlahiyyətləri yalnız özünə aid olan bölgə ilə məhdudlaşır və digər ərazilər və müstəqil kilsələr üzərində yetkisi yoxdur – C.B.)

news-detail

Məsələn, İbn-İmdad Hənbəli “Şəzərat-əz-zəhəb fi əxbari min zəhəb” əsərində yazır: “O, (Babək nəzərdə tutulur – C.B.) həmin bataqlıqdan çıxaraq bir yolla dağa tərəf getdi. Dağlara çatdıqda petrik Səhlin evinə düşdü. O isə onu tutub  saxladı və Əfşinə xəbər göndərdi”. Şəmsəddin Əbu Abdullah Zəhəb “Düvəl-əl-İslam”da yazır: “Sonra o, bir dağdan aşaraq başqa bir dağa getdi. Bir petrikin evinə düşdü. Petrik onu tutub ardınca gələn adamlara təhvil verdi”. Pers tarix yazarı Mirxond Bəlxi “Rövzət-əs-səfa” əsərində həmçinin, Əbu Məhəmməd Abdullah ibn Əsəd Yafei “Mirat-əl-cünan və ibrət-əl-yəqzan” əsərində Səhli “petrik” adlandırmışlar. Səid Nəfisi Səhl ibn Sumbatın patrik kimi qeyd edilməsini araşdıraraq bu nəticəyə gəlib ki, Səhl Babəki tutduqdan sonra Mötəsimin xeyir-duası ilə petrik olub. Bu haqda fikir yürütmək və Səhlin hürrəmilər hərəkatı zamanında xristian olmaması ehtimalını araşdırmaq bir qədər çətindir, çünki Səhlin xristian olması barədə məlumatlar çoxluq təşkil edir. Onun milli-etnik kimliyi barədə gəlinən son elmi nəticələr bunu söyləməyə əsas verir ki, Səhl ibn Sumbat xristianlıq dinində qalmağı münasib bilən Qarabağ alpanlarından olub. Əks təqdirdə Babək kimi ayıq-sayıq bir insan heç zaman bu adama etibar etməzdi.

Səhl ibn Sumbatın Babək onun evində yemək yeyərkən dəmirçi çağıraraq onun əl-ayağına buxov vurdurması barədə Xondəmir, Mirxond və başqa pers tarix yazarlarının qeydləri tam yalandır. Babək Səhl tərfindən aldadılaraq ova çıxmaq adı ilə bir meşəyə gətirilmiş, burada onları Afşinin göndərdiyi bir neçə silahlı adam dövrəyə almış, Səhl Babəkdən uzaqlaşaraq qaçmış, Babək isə əsir alınaraq Afşinin qərargahına gətirilmişdir. Doğru olan budur.

Və Səhl ibn Sumbatın elə əvvəldən guya xəyanətkar, qorxaq, var-dövlət hərisi olması ilə bağlı yayılan iddialar da tamamilə əsassızdır, çünki mənbələrdə Səhlin hələ 821-822-ci ildə Arrana (Ərməniyyəyə, yaxud Quzey Azərbaycana) hücum etmiş ərəb qoşunlarını ağır məğlubiyyətə uğratması barədə məlumatlar vardır. Alpan tarixçisi Moisey Kalankaytuklu “Alban tarixi” əsərində yazır ki, “erməni təqvimi ilə 270-ci ilin sonunda ərəblərin seçmə döyüşçüləri gizlicə Bərdədən çıxıb Amaras vilayətini qarət etdilər. Min nəfərə qədər əsir alıb Böyük Arran Şikarkar məntəqəsində möhkəmləndilər. O vaxt cəsur və əzəmətli Arranşah knyaz Səhl ibn Sumbat igid qardaşları ilə birlikdə öz qoşunu ilə səhərçağı ərəblərə hücum etdi. Onlardan çoxunu qılıncdan keçirib qalanını qaçırtdılar, əsirləri isə şirlərin dişlərindən çıxarıb azad etdilər.”

Erməni təqvimi ilə 270-ci il miladi təqvimlə 821-ci il mayın 5-də başlayıb 822-ci il mayın 4-də bitirdi. Bu da Mehranilərin son nümayəndəsi olan II Varaz Trdatın (II Varaz Trdat – Alpan elini idarə etmiş Mehranilər sülaləsinin taxt-taca iddialı son nümayəndəsi, I Stepannosun oğlu, I Varaz Trdatın ölümündən (705-ci il) sonra Böyük Alban Knyazlığı Əməvi xəlifəsi tərəfindən ləğv edilmiş, onun əraziləri xilafətin “Ərməniyyə” adını verdiyi vilayətə çevrilmişdi, lakin sülalənin davamçıları həmin vilayətin yerli hakimləri olaraq qalırdılar. II Varaz Trdat da miladi 822-ci ildə yerli knyazlardan biri tərəfindən (adı naməlumdur) öldürüldü və bununla da Mehranilər sülaləsinin varlığına son qoyuldu) öldürüldüyü vaxta təsadüf edir. Səhl ibn Sunbatın xilafət ordusuna qarşı vuruşub onları məğlub etməsi barədə Təbəri də öz əsərində yazır. Z.Bünyadov bu hadisəni xatırladaraq daha sonra qeyd edir ki, “Gördüyümüz kimi, Səhl hələ özü müttəfiqi Babək məğlub edilməzdən əvvəl qüdrət sahibi olmuş, Arranı ələ keçirmişdi, hərçənd ki, Dovsett qeyd etdiyi kimi, bu faktı 837-ci ildə “xəlifə bilə-bilə etinasız buraxmışdı””. 


XƏBƏR LENTİ
Prezident onları təltif etdi - ADLAR 18:10
Prezident İlham Əliyev yol tikintisi üçün maliyyə vəsaiti ayırdı 18:00
Prezident İlham Əliyev 3 milyon manat ayırdı 17:50
SON DƏQİQƏ! London metrosunda partlayış - Təxliyə gedir + FOTO 16:25
"Azəravtoyol" sürücülərə xəbərdarlıq etdi + FOTOLAR 15:20
İş adamının arvadına hökm oxundu 14:45
Prezident: “Ermənistanın danışıqların imitasiyasının dayandırılması üçün əlimdən gələni edirəm” + YENİLƏNİB 14:25
Bəzi ömürlük məhbusların cəzası 10 il azadlıqdan məhrumetmə ilə əvəzlənə bilər 14:00
Bakıda saxlanılan cinsi azlıqlardan 16 nəfərində QİÇS və sifilis aşkarlandı - DİN 13:38
"İtaliya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü daim dəstəkləyir" - Səfir 13:23
Ağsu Xəstəxanasından azyaşlı uşağa gips qoyulması ilə bağlı AÇIQLAMA 13:06
Bugünkü hərracda dollar ucuzlaşdı 12:50
Hava şəraiti kəskin dəyişəcək - XƏBƏRDARLIQ 12:35
Gədəbəydə ata-anasını qətlə yetirən şəxs tutuldu 12:20
Prezident İlham Əliyev Monteneqro Ali Məhkəməsinin sədrini qəbul edib + YENİLƏNİB 12:00
Baş nazirin müavini: "Akif Əlinin cəzalandırılması mənlik deyil” 11:40
ABŞ Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsinə 30 milyon dollar yardım etdi 11:20
Azərbaycan prezidenti Angela Merkeli təbrik etdi 11:00
Bakıda 10 yaşlı oğlan itkin düşdü 10:30
Cəlil Məmmədquluzadə 35 yaşında olarkən yazdığı məktub - Ağlım kəsmir camaat oxusun 10:00
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin təşkil etdiyi yeddi dövlət çevrilişi 09:00
Çində "WhatsApp" bağlandı 08:40
"Eurovision 2017"-nin qalibi ölüm ayağındadır + VİDEO 08:20
İraq və Türkiyə hərbçiləri sərhəddə birgə təlimlər keçirirlər 08:00
Cəlilabadda ildırım düşən mağaza yandı 07:28
Bir yaşlı uşaq anası özünü asdı 06:25
Azərbaycanlı idmançı İngiltərədə təşkilat yaratdı 05:21
Bu meyvə ilə ömür yükünüzü çəkən ÜRƏYİNİZİ SEVİNDİRİN 04:17
Azərbaycanın qadın atleti Avropa çempionu oldu 03:13
42 yaşında 20-ci dəfə ana oldu 02:30
İlanlar haqqında bilmədiyiniz 15 FAKT 02:04
Uşaqlara geyindirilən ortopedik ayaqqabılarla bağlı XƏBƏRDARLIQ - "Bu onlar üçün sadəcə ağır yükdür" 01:38
Dabandakı çatlar bu ciddi xəstəliklərin başlanğıcıdır 01:19
Qarağat satan qız dünyanın qalib qadınına necə çevrildi – Merkel haqda maraqlı bilgilər... 00:59
Türkiyədə növbəti dəhşət - Terrorçular avtobusu atəşə tutub: 3 ölü, 6 yaralı 00:34
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev Yusif Quliyevə yüksək vəzifə verdi 00:29
Voleybol üzrə Avropa çempionatının dördüncü günü - NƏTİCƏLƏR və TƏQVİM 00:19
6 yaşlı “Kalkulyator insan” - Ruslan Səfərov Rusiyanı heyrətləndirdi + VİDEO 00:01
25.09.2017
Brent markalı neftin qiyməti iki ildən sonra ilk dəfə 59 dolları ötüb 23:48
Azərbaycan Texniki Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Minarə Məmmədova qəfil dünyasını dəyişdi + FOTO 23:38
Dünyanın ən bahalı brendləri açıqlanıb - SİYAHI 23:20
”Məzhəbçilik böyük bir fitnədir” - Bəkir Bozdağ 23:13
Dünyanın 10 ən yaxşı muzeyi - SİYAHI 23:05
Səlim Bayramov "laqonda" ilə ayağını doğradı 22:40
Millət vəkili Fuad Muradovdan tələbələrlə bağlı YENİ TƏKLİF 22:20
Prezident İlham Əliyev voleybol üzrə milli komandamızın oyununa baxır + FOTOLAR + YENİLƏNİB 22:02
İraq Kürdüstanında səsvermə başa çatdı 21:29
Milli Məclisin payız sessiyasında ilk iclasının vaxtı və gündəliyi müəyyənləşib 21:14
Kərkükdə fövqəladə vəziyyət elan olundu 21:00
Azərbaycan milli komandası dörddəbir finala yüksəldi 20:50
İraq Kərkükə qoşun yeridəcək 20:42
İlham Əliyevdən Heydər Əsədovla bağlı SƏRƏNCAM 20:29
Hərbi rütbədən, fəxri addan, dövlət təltifindən məhrumetmə ilə bağlı DƏYİŞİKLİK 20:19
İraqda referendumda iştirak edən məmurlar işdən çıxarılacaq 20:05
Cəlilabadda iki uşaq atası özünü asdı 19:57
I qrup əlillər və hərbi qulluqçularla bağlı YENİLİK 19:26
Bakı metrosu "Qarabağ" - "Roma" oyunu ilə bağlı gücləndirilmiş rejimə keçəcək 19:10
Müdafiə naziri Belarusa səfər edəcək 18:55
Prezident İlham Əliyevdən SƏRƏNCAM 18:40
“Qarabağ” - “Roma” oyununun tamaşaçıları ekspress avtobuslarla pulsuz daşınacaq 18:26
Prezident İlham Əliyev yol tikintisinə 21,5 milyon manat ayırdı 18:12
İlham Əliyev Sinqapurun yeni Prezidentini təbrik etdi 17:58
Ərdoğanın bəyanatı neftin qiymətini 8 aylıq maksimuma yaxınlaşdırıb 17:43
"Royal Bank"ın vəzifəli şəxsləri barəsində yenidən cinayət işi başlanıb 17:42
Azərbaycanda yeni tikilən pullu yolla bağlı SON XƏBƏR - Hər kilometri üçün ödəniş 7 qəpik olacaq 17:36
Mövlud Çavuşoğlu İraqın kürd muxtariyyətində keçirilən seçkilərdən danışdı: "Səddam Hüseynin dönəmində..." 17:26
Sabah Azərbaycanda manatın məzənnəsi necə olacaq? 17:14
İnsan ətindən konserv düzəldən ailə saxlanıldı – DƏHŞƏT + YENİLƏNİB 16:56
Ərdoğan və Putin sentyabrın 28-də görüşəcək - Türkiyədə 16:52
Metroda dəhşətli yanğın olub + FOTOLAR 16:42
Muğanlı-İsmayıllı yolu yenidən qurulur - Sürüşmə yerlərində bərkitmə işləri aparılır + FOTOLAR 16:35
Vladimir Putinlə İran prezidenti Həsən Ruhani arasında telefon danışığı olub 16:33
Azərbaycanda cinayət törədən yeniyetmələr üçün yeni cəza növü müəyyənləşdirilir 16:30
Rusiyanın dünya çempionunu öldürən Anar Allahverənovun həbs görüntüləri yayıldı + VİDEO 16:28
Azərbaycanın bu rayonunda badam əkini təsərrüfatı yaradılacaq 16:26
Bakıda "BP Azərbaycan" şirkətinin ofisində yanğın olub + YENİLƏNİB 16:21
Bakıdakı “26 Bakı komissarı” küçəsinin adı dəyişdirildi 16:19
Ermənistan rəhbərliyi orduda neqativ halların olmasında maraqlıdır: 2 erməni əsgər güllələnib 16:16
“Skype”ın işində qüsurlar yaranıb 16:14
Türkiyənin müdafiə naziri Azərbaycana gəlir 16:12
Baş nazirin müavini: Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri İslam dünyası üçün nümunədir 16:10
Ermənistanda zavodda partlayış oldu - yaralananlar var 16:05
Samuxda yük maşını 77 yaşlı qadını vuraraq öldürdü 16:00
Türkiyə-Aİ münasibətləri teatr oyununa çevrilib - Ərdoğan 15:54
Allahşükür Paşazadə: “Azərbaycan İraqın şimalında keçirilən referenduma qarşıdır” + FOTOLAR 15:45
“Qarabağ” - “Roma” matçının hakimləri bəlli oldu 15:32
Bakı Metropoliteni: “Qatarlarımızda kondisioner yoxdur, amma təbii hava var” 15:17
Dünyanın ən ağır çəkili qadını vəfat etdi 15:02
Azərbaycan prezidenti: “İslam adı altında gizlənən qüvvələrin terroru müsəlmanlara qarşı ən böyük haqsızlıqdır” 14:47
Ömürlük məhbusların şərti azadlığa buraxılması üçün yeni güzəştlər tətbiq edilir 14:31
Bakı metrosunda cinayət - Girişdə gənc oğlanı bıçaqladılar 14:15
Qəbiristanlıqda oğurluq 14:00
Yevlaxda silahlı insident olub - 4 nəfər saxlanıldı 13:46
DİQQƏT! Yalnız buraxılış imtahanlarının nəticələri nəzərə alınmayacaq 13:14
"5 il ərzində müvafiq krediti toplaya bilməyən tibb işçilərinin fəaliyyəti dayandırılacaq" - Nazirlik + FOTOLAR 12:54
Bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq 12:37
Azərbaycanda narkomanlar cinayət məsuliyyətindən azad olunur 12:23
Azərbaycanda yeni cəza növü tətbiq edilir 12:18
Təzə ildə Bakıda yeni metrostansiya açılacaq 12:03
Bakıda baş həkim vəfat etdi 11:48
Bir neçə rayonda içməli su kəsiləcək 11:32
Cinayət Məcəlləsinin dələduzluqla bağlı maddəsi sərtləşdirilir 11:16
Türkiyə İraqla sərhədi bağladı 10:55
Bakıda 48 yaşlı kişi özünü öldürüb 10:47
Türkiyədə kütləvi etirazlar davam edir - Ərbildəki referenduma görə 10:33
"Qazprom" Azərbaycanda nümayəndəlik açır 10:19
İraqdakı konsulumuz İŞİD-dən xilas edilən azərbaycanlı uşaqla görüşdü 10:10
Türkiyə XİN-dən İraq Kürdüstanında referendum keçirilməsi ilə bağlı BƏYANAT 10:05
İraq Kürdüstanında səsvermə başlayıb 10:01
Hürrəmilərin inkar etdiyi “haramlar” - Onların ibadət tərzi ilə bağlı tarixi mənbələr... 10:00
Cabir Abdullayev işinə geri qaytarıldı 09:52
Ermənistanın Kürdüstan planları açıqlandı 09:41
Bu gün Azərbaycanda 100 dollar neçə manatdır? - RƏSMİ MƏZƏNNƏ 09:30
Azərbaycanda energetik içkilərin satışı qadağan edilir - Yol qəzalarına səbəb olurmuş - ARAŞDIRMA 09:13
Tramp miqrasiya ilə bağlı yeni fərman imzaladı - Bu ölkələrin vətəndaşlarının girişinə məhdudiyyət qoyuldu 08:55
Almaniyada parlament seçkilərinin yekun nəticələri açıqlanıb + YENİLƏNİB 08:38
Bəxtiyar Vahabzadənin AzTV-nin qarşısında üzünə tüpürdüyü adam - İllərlə yanlış dolaşan məlumat 07:35
Əgər ovcunuzda bu xətt varsa... - DİQQƏT 06:20
Qatıq və qarabaşaq qarışığı, sağlamlıq üçün UNİKAL VASİTƏ 05:40
Tibbi bankalar haqqında həqiqət 04:15
Saçları ağaranlara TƏBİİ ÜSUL: soğanı iki yerə bölün... 03:38
Keçibuynuzu bitkisinin unikal müalicə xüsusiyyətləri 02:41
Burun əti uşağı kar edə bilər - VALİDEYNLƏR, DİQQƏTLİ OLUN! 02:02
Xəbərdarlıq etmədən İraqa girəcəyik - İran 01:30
Poroşenko Merkeli təbrik etdi 01:06
Tut yarpağının MÜALİCƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 00:28