success closed Loading...

Babəki ərəblərə satan Səhl ibn Sumbatın kimliyi barədə həqiqətlər

Bir sıra tarixi mövzular var ki, sovet rejimi onları öz ideologiyasına uyğunlaşdıraraq təhrif edib. Belə tarixi mövzulardan biri də Babək və Hürrəmilər hərəkatıdır. Rejim dağıldıqdan sonra ideologiyanın qurbanına çevrilən Babək və hərəkatı haqqında əsl həqiqətlər gün işığına çıxmağa başladı. Ancaq nə olsun, sovetin milli tariximizdə açdığı izləri doldurmaq hələ ki, mümkün deyil və bir çox ziyalılarımız da həmin o yad cığırla getməyə davam edirlər...

Enter.News tariximizlə bağlı həqiqətləri ictimaiyyətə çatdırmaqda davam edir. Beləliklə, tanınmış araşdırmaçı yazar Ceyhun Bayramlının Səhl ibn Sumbatın kimliyi ilə bağlı olan yazısını təqdim edir.

I YAZI 

Sovet dövrü tarixşünaslığının Babək və hürrəmilər hərəkatı ilə bağlı tədqiqatlarında ən böyük səhv nəticələrdən biri Babəki hiylə ilə tələyə salıb xilafət ordusunun sərkərdəsi Afşinə təhvil vermiş Şəki qalasının sahibi Səhl ibn Sumbatın milli mənsubiyyəti ilə əlaqədardır. Sovet dönəmində bu adamın milliyyətcə erməni-hay olması barədə fikir yürüdülmüş, bununla bağlı tarix sahəsində əsassız versiya yayılmışdır. Əlbəttə ki, bu versiya göydən götürülməmiş, müxtəlif mənbələrin məlumatlarının araşdırılması nəticəsində ortaya qoyulmuşdur. Üstəlik, erməni-hay alimləri də bu barədə yalan məlumatlarla böyük çaşqınlığın yaranmasına səbəb olmuşdular. Lakin həmin məlumatların nə dərəcədə həqiqəti əks etdirdiyi lazımınca yoxlanmamış, müəyyən müddət sovetlərin “xalqlar dostluğu” düşüncəsinə uyğun olaraq bu tarixi surətin üzərindən mümkün qədər keçilməyə cəhd gösətrilmiş, erməni-haylarla Azərbaycan türklərinin milli münasibətlərinin kəskinləşdiyi zamanlarda isə Səhl ibn Sumbatın milliyyətcə erməni-hay olması, Babəki satması ilə bağlı fikirlər söylənmişdir.

Millətlərarası münasibətlərin hansı mərhələ və hansı səviyyədə olmasından asılı olmyaraq, tarix elminin dəyişməz xətti olan “tarixi gerçəklikləri” söyləmək prinsipindən çıxış etmək, olanları bəzək-düzəksiz, necə varsa, eləcə göstərmək, düşünürəm ki, ən doğru yoldur. Azərbaycan tarixçisi bu gün erməni-hay tarixçilərinin dünyaya yalanlar təqdim etməsini gülüşlə qarşılayırsa, Azərbaycan tarixini, eləcə də bu tarixin səhifələrində yer almış çeşidli tarixi personajlar haqda gerçkləri obyektiv şəkildə yazmaq məcburiyyətindədir. Məhz bu baxış bucağından çıxış edərək Səhl ibn Sumbat deyilən adamın kimliyini yığcam şəkildə də olsa, təhlil etməyimizdə fayda vardır.

Əvvəlcədən bunu bildirək ki, sözügedən adamın ismi mənbələrin əksəriyyətində “Səhl ibn Smbat” (və ya Səhl ibn Sumbat) kimi qeyd olunurdu. Pers yazarı Xondəmir onun ata adını “Sunbad” kimi qeyd edir. Məhəmməd Üvfi özünün “Cəvami əl-hekayət və ləvami-ər-rəvayət” kitabında onun ata adını “Sunbat” şəklində yazır. İbn-Xəldunun “Kitab-əl-ibər” əsərində isə bu adamın adını Səhl ibn Sabat kimi görürük. Bu səbəbdən də biz həmin adamın ismini Səhl ibn Sumbat kimi yazmaq üçün daha çox əsas olduğunu düşünürük, hərçənd həmin adamın atasının adının bir mənbədə “Sunbad” kimi qeyd olunması versiyası mənə daha ağlabatan gəlir. Çünki Sunbad ismi həmin dövrdə yayılmış bir isim olmaqla yanaşı, Hürrəmilərlə eyni mövqedən çıxış etmiş olan Subadilərin rəhbərinin də adında rastımıza çıxır. Yadımıza salaq ki, Mühəmməd əş-Şəhristani İsfahanda hürrəmilər adlanan qüvvənin Reydə sünbadilər adlandığını yazır və onları eyniləşdirir. Təbəri də “Tərix əl-rüsul və-l-müluk” kitabında yazır ki, “Səhl Babəkin köməkçilərindən olub onun məsləkini qəbul etmişdi”. Bu baxımdan Səhlin atasının adının Sunbad ola bilməsi ehtimalı, zənnimcə, qüvvətlidir.

news-detail

Tarix yazarlarından Mütəhhər ibn-Tahir Müqəddəsi “Kitabül-əl-bəd və-t-tarix” əsərində, Məsudi isə “Müruc-əz-zəhəb” əsərində, həmçinin, İbn-Vazeh Yəqubi Səhl ibn Sumbatı erməni olaraq qeyd etmişlər. Fransız şərqşünas alimi Clement Huart da bu tarix yazarlarının qeydlərinə əsaslanaraq “Encyclopedie de L-İslam”da Səhl ibn Sumbatın erməni olduğunu yazsa da, digər əsəri olan “Xülasət-əl-əxbar fi bəyani əhval-il-əxyar” kitabında onun haqqında aşağıdakı ziddiyyətli məlumatı verir: “O nahiyələrdə bir qala vardı. Rum əhalisindən Səhl ibn Sunbat adlı bir şəxs oranın hökumət işlərini idarə edirdi”. Yeri gəlmişkən, Babəkin guya Bizansa sığınmaq istəməsi kimi fərziyyələr məhz onun evinə qonaq düşdüyü Səhl ibn Sumbatın Rum təbəəsi kimi zənn edilməsi sayəsində ortaya çıxıb, bunu təxmin edə bilərik. Hərçənd ki, Xondəmir XV-XVI əsrlərdə yaşayıb, bununla belə, o, Səhl Sumbatın “Rum əhalisindən” olması fikrini, görünür, xilafət sarayının hansısa tarix yazarının qeydlərindən  götürüb. Bildiyimiz kimi, Babək edam edilərkən Mötəsim bu edama çoxsaylı müsəlman əhalinin gözündə haqq qazandırmaq üçün məqsədyönlü şəkildə Babəkin guya Bizansla əlbir olması fikrini yaydırırdı. Babəkdən sonra tutularaq edam edilmiş və cəsədi Babəkin başsız cəsədi ilə yanaşı asılmış Təbəristanlı Məzyara da “Bizansın adamı” yarlığı vurulmuşdur.

Səhl ibn Sumbatın milli-etnik kimliyi ilə bağlı ən maraqlı və bizim də həqiqətəuyğun hesab etdiyimiz məlumatlardan birinə Moisey Kalankaytuklunun “Alban tarixi”ndə rast gəlmək olur. Belə ki, sözügedən tarixi mənbə müəllifi həmin adamı “Çar nəsli Mehranilərdən olan Səhl ibn Sumbat” adlandırır. Bir yerdə də onu vəsf edərək “Arranşah” kimi təqdim edir. Akademik Z.Bünyadov isə apardığı araşdrıma nəticəsində “Səhl ibn Sumbatın Alban şahlarının nəsli hesab olunan Zermirxakanlar nəslindən olduğunu” bildirir. Daha bir yerdə də onu “alban knyazı Səhl ibn Sumbat” adlandırır. Tədqiqatçı-alimimiz N.Vəlixanlı Səhl ibn Sumbatın alban (alpan) nəslindən olması haqda akademikin söylədiyi fikri həqiqətəuyğun hesab edərək dəstəkləyir, sadəcə Səhlin nəslinin adını “Zermirh” şəklində qeyd edir. Digər tarixçi-alim S.Əliyarlı da eyni mənbəyə istinad edərək “Səhl ibn Sunbatın alban padşah sülaləsindən olan Zarmirxin nəslindən olmasını” söyləyir. Biz də həqiqətə yaxın olması səbəbindən bu versiyanı dəstəkləyirik. Z.Bünyadov Zermirh deyilən adamın Mehranilər sülaləsinin banisi Mehranın nəvəsi igid Vardanın qızlarından birinin əri kimi qeyd edir.

Səhl ibn Sumbatın erməni olmamasını təxmin etməyə əsas verən daha bir fikri Səid Nəfisi söyləyir: “Baxmayaraq ki, Sumbat Babəki tutub Əfşinə təhvil vermişdi, Əfşin Sumbatdan bərk incimişdi. O da bundan ibarət idi ki, Sumbat onun hərəmağasını müxtəlif hədiyyələrlə aldadaraq öz tərəfinə çəkmiş və o da Əfşinin ixtiyarında olan bütün əsir qadınları qaçırdaraq Sumbata çatdırmışdı. Buna görə də Əfşin bəzi ermənilərin xahişi ilə onu öldürmək istəyirdi, lakin arzusuna çata bilməyib öldü.” Bu fikirdən bilmək olur ki, ermənilər heç də, bir sıra erməni-hay mənbələrinin iddia etdiyi kimi, Sumbatı dəstəkləmirdi, əksinə xilafət ordusunun komandanından xahiş etmişdilər ki, Səhl ibn Sumbatı tutub öldürtsün. Hər halda, erməni-haylar milli maraqlarını öz şəxsi ədavət duyğularına qurban edəcək düşüncədə olmayıblar ki, başqa bir dinin onlar üzərində hökmranlıq etdiyi çətin vaxtlarda bir-birinin ayağından çəksinlər, bunu etiraf etməliyik.

Səhl ibn Sumbatın dini əqidəsi ilə bağlı isə əksər mənbələrdə onun xristian dininə sitayiş etdiyi barədə fikir yürüdülüb. Məhəmməd Üvfi Babəkin Bəzz qalasını tərk edib yuxarı Azərbaycana keçdiyi zaman baş verənləri təsvir edərkən belə bir cümlə işlədir: “Səhl ibn Sumbat adlı bir xristian onu görüb tanıdı”. Eyni hadisələri qeyd edən digər bir sıra mənbə müəllifləri isə Babəki aldadan Səhli “petrik” kimi qeyd edirlər. (Patrik – xristian dinində ortodoks kilsəsi, Süryani kilsəsi və şərq ölkələrinin kilsələrinin rəhbərliyindəki ən yüksək rütbəli yepiskoplara verilən ad. “Patriarchis” sözündən götürülmüşdür. Patrikin Roma katolik kilsəsinin rəhbəri olan papadan fərqi ondadır ki, patrikin səlahiyyətləri yalnız özünə aid olan bölgə ilə məhdudlaşır və digər ərazilər və müstəqil kilsələr üzərində yetkisi yoxdur – C.B.)

news-detail

Məsələn, İbn-İmdad Hənbəli “Şəzərat-əz-zəhəb fi əxbari min zəhəb” əsərində yazır: “O, (Babək nəzərdə tutulur – C.B.) həmin bataqlıqdan çıxaraq bir yolla dağa tərəf getdi. Dağlara çatdıqda petrik Səhlin evinə düşdü. O isə onu tutub  saxladı və Əfşinə xəbər göndərdi”. Şəmsəddin Əbu Abdullah Zəhəb “Düvəl-əl-İslam”da yazır: “Sonra o, bir dağdan aşaraq başqa bir dağa getdi. Bir petrikin evinə düşdü. Petrik onu tutub ardınca gələn adamlara təhvil verdi”. Pers tarix yazarı Mirxond Bəlxi “Rövzət-əs-səfa” əsərində həmçinin, Əbu Məhəmməd Abdullah ibn Əsəd Yafei “Mirat-əl-cünan və ibrət-əl-yəqzan” əsərində Səhli “petrik” adlandırmışlar. Səid Nəfisi Səhl ibn Sumbatın patrik kimi qeyd edilməsini araşdıraraq bu nəticəyə gəlib ki, Səhl Babəki tutduqdan sonra Mötəsimin xeyir-duası ilə petrik olub. Bu haqda fikir yürütmək və Səhlin hürrəmilər hərəkatı zamanında xristian olmaması ehtimalını araşdırmaq bir qədər çətindir, çünki Səhlin xristian olması barədə məlumatlar çoxluq təşkil edir. Onun milli-etnik kimliyi barədə gəlinən son elmi nəticələr bunu söyləməyə əsas verir ki, Səhl ibn Sumbat xristianlıq dinində qalmağı münasib bilən Qarabağ alpanlarından olub. Əks təqdirdə Babək kimi ayıq-sayıq bir insan heç zaman bu adama etibar etməzdi.

Səhl ibn Sumbatın Babək onun evində yemək yeyərkən dəmirçi çağıraraq onun əl-ayağına buxov vurdurması barədə Xondəmir, Mirxond və başqa pers tarix yazarlarının qeydləri tam yalandır. Babək Səhl tərfindən aldadılaraq ova çıxmaq adı ilə bir meşəyə gətirilmiş, burada onları Afşinin göndərdiyi bir neçə silahlı adam dövrəyə almış, Səhl Babəkdən uzaqlaşaraq qaçmış, Babək isə əsir alınaraq Afşinin qərargahına gətirilmişdir. Doğru olan budur.

Və Səhl ibn Sumbatın elə əvvəldən guya xəyanətkar, qorxaq, var-dövlət hərisi olması ilə bağlı yayılan iddialar da tamamilə əsassızdır, çünki mənbələrdə Səhlin hələ 821-822-ci ildə Arrana (Ərməniyyəyə, yaxud Quzey Azərbaycana) hücum etmiş ərəb qoşunlarını ağır məğlubiyyətə uğratması barədə məlumatlar vardır. Alpan tarixçisi Moisey Kalankaytuklu “Alban tarixi” əsərində yazır ki, “erməni təqvimi ilə 270-ci ilin sonunda ərəblərin seçmə döyüşçüləri gizlicə Bərdədən çıxıb Amaras vilayətini qarət etdilər. Min nəfərə qədər əsir alıb Böyük Arran Şikarkar məntəqəsində möhkəmləndilər. O vaxt cəsur və əzəmətli Arranşah knyaz Səhl ibn Sumbat igid qardaşları ilə birlikdə öz qoşunu ilə səhərçağı ərəblərə hücum etdi. Onlardan çoxunu qılıncdan keçirib qalanını qaçırtdılar, əsirləri isə şirlərin dişlərindən çıxarıb azad etdilər.”

Erməni təqvimi ilə 270-ci il miladi təqvimlə 821-ci il mayın 5-də başlayıb 822-ci il mayın 4-də bitirdi. Bu da Mehranilərin son nümayəndəsi olan II Varaz Trdatın (II Varaz Trdat – Alpan elini idarə etmiş Mehranilər sülaləsinin taxt-taca iddialı son nümayəndəsi, I Stepannosun oğlu, I Varaz Trdatın ölümündən (705-ci il) sonra Böyük Alban Knyazlığı Əməvi xəlifəsi tərəfindən ləğv edilmiş, onun əraziləri xilafətin “Ərməniyyə” adını verdiyi vilayətə çevrilmişdi, lakin sülalənin davamçıları həmin vilayətin yerli hakimləri olaraq qalırdılar. II Varaz Trdat da miladi 822-ci ildə yerli knyazlardan biri tərəfindən (adı naməlumdur) öldürüldü və bununla da Mehranilər sülaləsinin varlığına son qoyuldu) öldürüldüyü vaxta təsadüf edir. Səhl ibn Sunbatın xilafət ordusuna qarşı vuruşub onları məğlub etməsi barədə Təbəri də öz əsərində yazır. Z.Bünyadov bu hadisəni xatırladaraq daha sonra qeyd edir ki, “Gördüyümüz kimi, Səhl hələ özü müttəfiqi Babək məğlub edilməzdən əvvəl qüdrət sahibi olmuş, Arranı ələ keçirmişdi, hərçənd ki, Dovsett qeyd etdiyi kimi, bu faktı 837-ci ildə “xəlifə bilə-bilə etinasız buraxmışdı””. XƏBƏR LENTİ
82 sərnişinlə Soçiyə uçan təyyarə quşa görə məcburi eniş etdi 16:25
İlham Əliyev Misir prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisiyə: "İnqilab Günü..." 16:18
Azərbaycanlı sürücü (90-JO-998) Türkiyədə dəhşətli qəza törətdi - 4 tələbə öldü 15:53
Azərbaycanda universitetlərdə təhsil haqqı artırılıb - 6500 AZN - QİYMƏT CƏDVƏLİ 15:43
Gəncədə 15 min manatlıq geyim və məişət əşyası oğurlayan Bakı sakini 2 xanım həbs edilib 15:28
Bu gün I və IV ixtisas qrupları üzrə keçirilən imtahanda bir çox şagirdin nəticəsi ləğv edilib - DİM-i sərt tədbirə məcbur edən SƏBƏBLƏR 15:15
İrəvan gimnaziyasının yaranma tarixi 15:11
DİM-dən yanğın olan Kooperasiya Universitetində imtahan verən abituriyentlərlə bağlı GÖZLƏNİLMƏZ QƏRAR 15:02
İmtahan keçirilən Kooperasiya Universitetinin binasındakı yanğın söndürülüb, 4 nəfər tüstüdən zəhərlənib + FOTOLAR - YENİLƏNİB 3 15:00
“Əbu Bəkr” məscidi yenidən fəaliyyətə başlayır 14:49
"Mənə həyatda ən təsir edən hadisə SSRİ-nin dağılması olub" - Vladimir Putin 14:36
Bilgəh çimərliyində faciə 14:22
Sumqayıt şəhərinin "GÜL" oğrusu danışdı: "Uşaq deyiləm 51 yaşım var. Bu mənə yaraşan bir şey deyil" + VİDEO + YENİLƏNİB 14:05
"Qarabağ" - "Şerif" matçının hakimləri bəlli oldu 13:35
Qusarda narkotik bitkiləri fermer səviyyəsində əkən şəxs saxlanılıb + FOTOLAR 13:22
İki azyaşlı kanalda boğulub - DƏHŞƏT 13:16
Bakıda daha iki yeni rayon yaradılır: ƏLƏT VƏ BADAMDAR 13:06
Baş prokuror Zakir Qaralovdan tapşırıq: Bu vəzifəli şəxslər haqqında cinayət işi açılsın! 12:43
Kürdəmirin Bakı səfəri başa çatdı - XƏBƏRDARLIQ 12:33
Kriminal avtoritet "Dəli Samir" apellyasiya şikayəti verib 12:25
Sabahdan Azərbaycana velosiped istehsalı ilə əlaqədar ehtiyat hissələri gətirənlərə ŞAD XƏBƏR 12:05
Azərbaycanda xarici donorlar tərəfindən publik hüquqi şəxslərə qrant verilməsi ilə bağlı YENİ QAYDA - RƏSMİ 11:54
Avroliqada 55 metrdən FANTASTİK QOL + VİDEO 11:44
Türkiyənin ikinci prezidenti İsmət İnönü: “Turançılar türk millətinə bəla və fəlakət gətirmək istəyir” 11:35
İnterpol Avropada terror törədə biləcək 173 İŞİD-çinin siyahısını hazırlayıb 11:14
Məcburi köçkünlərin yeni mənzillərə köçürülməsi ilə bağlı PÜŞKATMA 11:04
Müdafiə Nazirliyindən ermənilərin bu gecə kəndlərimizi atəşə tutmasına görə RƏSMİ AÇIQLAMA 10:57
Məleykə Abbaszadə bu gün 27961 abituriyenti İMTAHAN EDİR 10:49
İlham Əliyev və Putin Soçidə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər 10:37
“Facebook” pullu olacaq 10:24
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dördüncü Xarici İşlər naziri - Məmmədyusif Hacıbala oğlu Cəfərov 10:15
Gədəbəy sakini Bakı-Qazax yolunda yanıb 09:58
Almaniyanın Müdafiə Naziri: Türkiyədə olan hərbçilərimizlə hər şey qaydasındadır 09:40
Qətər əmiri: “Blokadaya baxmayaraq, ölkədə həyat öz axarı ilə davam edir” 09:23
Britaniyanın Ali məhkəməsinin sədri ilk dəfə olaraq qadın olacaq 09:00
Ağ Evin yeni departament rəhbəri Trampdan üzr istəyib: "Mən prezident seçkiləri ərəfəsində sizi yox, məhz Hillari Klintonu dəstəkləmişəm..." 08:40
2 yaşlı Zəhranın öldürüldüyü kənddən daha bir xəbər: 100 hektar taxıl sahəsi yanıb 08:20
Misir hərbçiləri Sinay yarımadasında 30 silahlını məhv edib 08:00
Tramp İran hökumətindən ABŞ vətəndaşlarını azad etməyi tələb edib - ƏKS HALDA... 07:39
Burada 70 dərəcə isti var - VİDEO 06:51
Neftin qiymətindən nə xəbər? 05:48
Sudan daha faydalı içkilər - SİYAHI 04:41
Yumurtanı qaynadanda suyunu atmayın - FAYDALARI 03:56
İstivurma zamanı nə etməli? 02:31
Baş pediatrdan xəbərdarlıq - Valideynlər oxusun 02:08
Azərbaycanda 24 yaşlı gənc əməliyyat masasında öldü 01:42
Fələstindən sərt addım - İsraillə bütün əlaqələri kəsdi 01:11
Xəzərdə zəlzələ olub 00:50
Yol polisi toy karvanlarına nəzarəti gücləndirir - VİDEO 00:34
Şamaxı yolu çökdü - Uçqun baş verib 00:15
Azərbaycan milli mətbuatının 142 yaşı tamam olur 00:00
21.07.2017
İlham Əliyevlə Putin arasında görüş keçirilib - YENİLƏNİB + FOTOLAR 23:45
ABŞ-ın yanlış zərbəsi nəticəsində bir neçə əfqan hərbçi həlak olub 23:29
Bu taksi sürücüləri cərimələnəcək 23:13
Ağ Evin yeni mətbuat katibi məlum olub 22:55
Ağ evin mətbuat katibi Şon Spayser istefa verib - GÖZLƏNİLMƏZ ADDIM + YENİLƏNİB 22:39
Türkiyədə yenidən zəlzələ baş verib 22:20
Neftçala sakinini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb 22:05
"Əvvəlki yol nə vəziyyətdə idi, siz hamıdan yaxşı bilirsiniz" - İlham Əliyev 21:55
Son 6 ayda 33 min 654 nəfər münasib işlərlə təmin edilib - RƏSMİ 21:48
Türkiyədə 15 "dost" 5 əsgəri ölümcül döydü - HƏBS EDİLƏNLƏR VAR + VİDEO 21:34
17 yaşlı qızın bədəninə cin necə girdi? - PSİXİATR YAZIR 21:13
Ermənilər Şuşada istirahət edir + VİDEO 20:54
Azərbaycanda havanın sərinləşəcəyi tarix açıqlandı - RƏSMİ 20:35
Putin kəşfiyyatçı işlədiyi vaxt istifadə etdiyi ləqəbi açıqladı + VİDEO 20:02
Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunda uçqun baş verib 19:46
Prezident İlham Əliyev Bakıda yaradılacaq balıq bazarının anonsunu verdi 19:25
Bakıda qız üstündə bıçaqlanma 19:09
Bakıda daha iki qız itkin düşdü 19:03
Poroşenko ilə Lukaşenkonun görüşündə çılpaq qadın peyda oldu + VİDEO 18:44
Bəzi universitetlərdə təhsil haqları artırıldı - SİYAHI 18:25
Əmir Pəhləvanın "Vətən dahiləri" kitabı haqqında Adıgözəl Məmmədovun rəyi + FOTO 18:13
Ramil Usubovdan yeni təyinatlar 17:57
Xəstəxanada qayınanasını öldürən kürəkənin 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi istənilib 17:38
Jurnalistlər üçün tikilmiş ikinci binadan ev alanlara daha bir ŞAD XƏBƏR 17:16
“Abituriyent” jurnalının 4-cü nömrəsi nəşr edilib 16:59
Sabah Azərbaycanda 1 dollar neçə manat olacaq? - RƏSMİ AÇIQLAMA 16:47
SON DƏQİQƏ: İranın ən vacib limanı yanır 16:27
Dövlət qulluqçusu olmaq istəyənlərin nəzərinə: VAKANSİYA - SİYAHI 16:22
Bakıda 17 və 15 yaşlı iki bacı yoxa çıxıb 16:05
İsrail müsəlmanlara məscidə getməyi qadağan etdi 15:49
Dövlət İmtahan Mərkəzinin “Çağrı” mərkəzi açıldı 15:36
Baş toksikoloq 6 aylıq statistikanı AÇIQLADI 15:26
Vətənə xəyanət hallarının artmasına səbəb nədir? - Psixoloji İZAH 15:10
Lapşini qaytarmağa hazırıq - RUSİYA 14:58
Yollarımızda sürət həddi artırılmalıdır, azaldılmalı?.. 14:45
Xətainin heykəlinin yerinin dəyişdirilməsinə aydınlıq gətirildi - NAZİRLİKDƏN AÇIQLAMA 14:31
Bugünkü zəlzələdən 4 dəqiqə əvvəl - İtlərin zəlzələni hiss etdiyi an + VİDEO 14:14
SON DƏQİQƏ: Putinin mətbuat katibi Prezident İlham Əliyevin bu axşam Rusiyada olacağı barədə məlumat yayıb 13:50
SON DƏQİQƏ: Şiddətli toqquşma - Polkovnik öldürüldü 13:39
Sabah hava necə olacaq… - PROQNOZ - Diqqətli olun! 13:25
Türkiyədəki zəlzələdə azərbaycanlılar xəsarət alıb? - AÇIQLAMA 13:15
Bakıdakı bəzi küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti üçün DƏYİŞİKLİK EDİLİR 13:07
Aysel Əlizadə özünü və qızını öldürmək istəyir: "Mənə kömək edin" + FOTOLAR 13:00
Azərbaycanda şirkət rəhbəri həbs olundu - RƏSMİ 12:45
Qəbulu gecikdirilən qanun layihələri… 12:29
Bu fakultəyə qəbul olmaq istəyənlərin nəzərinə! - DİM-dən XƏBƏRDARLIQ 12:15
Prezident Pirallahıda açılış etdi + FOTOLAR + YENİLƏNİB 12:08
Almaniyadan Türkiyəyə qarşı sanksiya - Gərginlik 11:50
Bakıda idmançı "Galendewagen"lə ağır qəza törətdi: Ölən var 11:20
Mosulda İŞİD döyüşçülərinə ərə getmiş 20 avropalı qadın tapılıb 11:05
Əmlakın qeydiyyata alınması prosesi sadələşdirilir 10:48
Qadın fürsət tapıb Putini öpdü + VİDEO 10:25
Mirzə Ələkbər Sabirin ölümündən on beş gün əvvəl yazdığı vəsiyyət məktubu – O, ailəsini və yaxınlarını kimə vəsiyyət edib? 10:15
Kamranın yeni klubu məlum oldu 10:03
Yol polisindən toy karvanları ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ 09:50
BMT Təhlükəsizlik Şurası Qafqazdan olan bir qrup silahlını sanksiya siyahısına əlavə edib 09:30
Lukaşenko Ukraynaya səfər edib 09:14
Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub - NƏTİCƏLƏR 09:00
Erməni yazar Türkiyədə həbsxanadan qaçmasının səbəbini açıqladı 08:47
Yunanıstanda zəlzələ nəticəsində 2 nəfər ölüb, azı 100 nəfər xəsarət alıb + YENİLƏNİB 08:29
Parlamentin spikeri istefaya gedib 08:07
"Lufthansa" aviaşirkətinin sərnişin təyyarəsi Kiprda təcili eniş edib 07:06
Rakkanın 30 faizi İŞİD-dən təmizlənib - FİLM SONA ÇATIR 06:04
Türkiyə Almaniyanı terrorçulara dəstəkdə ittiham edir 05:02
İyulun 25-də Konstitusiyada dəyişikliklər ediləcək 03:48
Türkiyədə 6,7 bal gücündə zəlzələ olub + FOTOLAR + YENİLƏNİB 02:55
“Time” Putini seçdi + FOTO 02:37
22 yaşlı gəlin 3 yaşlı oğlu ilə birlikdə yoxa çıxıb + VİDEO 02:10
"Məscidi-Əqsa”da növbəti toqquşma - İsrail polisi 22 nəfəri yaraladı 01:40
Ev alan mətbuat xidməti rəhbərlərinin ADLARI 01:24
"Qəbələ" Avropa Liqasının növbəti mərhələsinə adlayıb 01:06
"Evə sahib olmaq üçün gərək satqın, xəyanətkar olaq, vətənimizi sevməyək. Rəsulzadənin də evi olmayıb" - Hafiz Hacıyev od püskürdü 00:35
İran Küveytə nota verib - DÜNYA YENİ MÜHARİBƏNİN ASTANASINDA 00:24
“WhatsApp”da yenilik - Danışaraq yazış + FOTO 00:06