success closed Loading...

Babəkin etnik milli kimliyi barədə - Bunu danmaq mümkün deyil! - I YAZI

Enter.News Babək və Hürrəmilər hərəkatı ilə bağlı tanınmış araşdırmaçı yazar Ceyhun Bayramlının növbəti - “Babəkin etnik milli kimliyi barədə” yazısını təqdim edir:

“Babəkilər Babəkin tərəfdarları idi.  Babəkin özü isə azərbaycanlı idi” İmam Fəxri Razi

Digər yzılarımızda qeyd etdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan cəmiyyətində tariximizin “Babək və Hürrəmilər” adlı şərəfli səhifəsini təhrif edərək öz əqidələrinə, məzhəblərinə və dini inanclarına uy­ğunlaşdırmaq istəyənlərin sayı həddən artıq çoxdur. Bəlkə də bu, Babək şəxsiyyətinin yüksək məqamından, Hürrəmi­lər hərəkatının bəşər tarixində oynadığı rolun böyüklüyündəndir ki, bu tarixi şəxsiyyətimizin barəsində danışan hər insan onu məhz öz təsəvvüründə canlandırdığı tərzdə təqdim etmək istəyir. Lakin məsələnin ciddi narahatlıq doğuran tərəfi ondadır ki, bu cür yanlış düşünən və yaxud da bilərəkdən gerçəkləri təhrif etmə yolunu tutanlar arasında separatist düşüncəlilər və anti-türk mövqelilər də vardır. Bu adamlar tarixi həqiqətlərin özündə “ləkə” aramaqdan və tapmayanda da onu özlərindən əlavə etməkdən zövq aldıq­ları kimi, eyni zamanda, tərəfli tarix yazılmasına, hansısa tarixi şəxsiyyətləri bir növ “özəlləşdirməyə”, yaxud da özü­nün mənsub olduğu etnik qrupa və ya xalqa yeni bir saxta tarix yaratmaq üçün böyük tarixi şəxsiyyətlərin adlarından bəhrələnməyə cəhd göstərirlər. Bu düşüncədə olan bir sıra tədqiqatçılar da müxtəlif səbəblərdən Babəkin Azərbaycan türkü olması faktını danan fərziyyələrlə çıxış edirlər. Bu tədqiqatçılardan bəziləri Babəki əslən fars, bəziləri talış və ya kürd olaraq göstərməyə cəhd göstərirlər. Və dərindən təhlil etdikdə əksər hallarda həmin düşüncə sahiblərinin ar­xasında kənar və yad qüvvələrin kölgələri sezilir.

Əlbəttə, bu fikirləri ümumiyyətlə elmi cəhətdən “diletant” yaxud “məqsədyönlü” adlandıraraq əhəmiyyət verməmək də olar. Onsuz da tarix elmindən xəbərdar olan hər bir kəs inkaredilməz faktı tərəfkeş düşüncədən, tarixi həqi­qəti isə quraşdırılmış nağıldan seçib-ayıra bilir. Lakin nəzərə alsaq ki, əsrimiz informasiya əsridir və informasiya ilə paralel şəkildə bir də dezinformasiya sərhəd bilmədən ayaq tutub yeriyir, yalanlar həqiqət donunda təqdim olu­nur, necə deyərlər, “qulaqlar ardıcıl olaraq söylənən eyni məzmunlu yalanlara alışdırılır”, kütlələr bu minvalla ad­dım-addım təsir altına salınaraq cəmiyyətlərdə fəsadlar törədilir və bunların da hamısı kənar qüvvələrin apardıqla­rı eksperimentlərdir, o zaman susmağın bir çox məqamlar­da zərərli olmasını da etiraf etməli oluruq. Məsələ bir də millətin dəyərləri və bu dəyərlərin qoruyucusu olmuş möh­təşəm tarixi şəxsiyyətlər olunca daha da ciddi xarakter alır. Bu durum istər-istəməz qarşı tərəfin - həmin yad qüv­vələrin başlatdıqları informasiya savaşına bir toplum olaraq hazırlıqlı olmağın vacibliyini ortaya qoyur. Bu gün həm quzeydən, həm güneydən, həm də kənardan Azərbaycanın müstəqilliyi düşüncəsini sindirə bilməyən bir sıra dövlətlər Azərbaycan ictimai rəyində dezinformasiya mühiti yaratmaq və bizimlə birlikdə yaşayan müxtəlif qardaş xalq­ları ölkənin əsas etnosuna qarşı qoymaq məqsədilə cəmiy­yətin müxtəlif sahələrində, o cümlədən də, tarix sahəsində məkrli planlar cizir, bəzi separatçı düşüncəli və dayaz təfək­kürlüləri öz torlarına salırlar. Odur ki, tariximizlə bağlı hər hansı bir məsələdə qərəzli informasiyaların ayaq tutub yeriməsinə imkan verməmək və gerçəkləri faktlarla, tək­zibedilməz dəlillərlə önə çıxarmaq məcburiyyətindəyik. Nə etmək olar, bəzən bu saxta düşüncələri olduğu kimi göstər­mək üçün öz tarixi qəhrəmanlarımızın və unikal şəxsiy­yətlərimizin türk əsilli olub-olmadığını da müzakirə obyek­tinə çevirməli oluruq.

news-detail

Sözügedən məsələ ilə bağlı fikir bildirərkən ilk öncə onu qeyd etmək lazım gəlir ki, məsələnin qoyuluşu və mövcud yanaşmalar özü, yumşaq desək, elmilikdən uzaqdır. Belə ki, 1200 il bundan öncə - IX əsrin əvvəllərində hansısa tarixi şəxsiyyətin milli mənsubiyyətini araşdırmağın özü yanlışdır. O dövrdə millət faktorundan yox, qövmi duyğular­dan, yaxud ən yaxşı halda bir insanın əslən hansı etnik kökə, hansı qövmə, hansı tayfaya, hansı boya mənsub olduğundan danışmaq olar. Əks təqdirdə elmi cəhətdən olduqca gülünc nəticələr ortaya çıxar. Bu gün Qafqaz, ön Asiya və İran böl­gəsinin etnik palitrası, əlbəttə ki, 1200 il öncəki ilə eyni ola bilməz. Və hər hansı bir dövrlə bağlı etnik-milli məsələyə toxunarkən də mütləq həmin dövrün gözü ilə yanaşma nü­mayiş etdirmək lazımdır.

Babəkin etnik kimliyi ilə bağlı fikir yürüdərkən təkcə onun valideynlərinin kimliyi ilə bağlı mənbələrin natamam və səthi məlumatları ilə kifayətlənmək doğru olmaz, çünki bununla bağlı məlumatlar onun qövmi kimliyini müəyyən etmək üçün yetərli deyil. Bu haqda araşdırma apararaq həqiqətə uyğun hipotezlər irəli sürmək üçün Babəkin doğu­lub boya-başa çatdığı bölgənin etnik xüsusiyyətlərini də, onun danışdığı dillə, yaxud ləhcəylə bağlı mövcud məlumat­ları da, onun mübarizəsinin mahiyyətini və xarakterini də, mübarizə yoldaşlarının və ətrafındakı ən yaxın adamlarının kimliyini də, onun əleyhinə çıxış etdiyi qüvvələrin etnik kimliyini də, digər diqqətdən kənarda qalan faktorları da nəzərə almaq lazım gəlir. İrəlidə sadalanan arqumentlərdə bu faktorların sözügedən məsələ ilə bağlı heç də az rol oy­namadığı görüləcək. 

news-detail

Babəkin etnik kimliyi barəqə onu da xüsusi vurğulamağa gərək var ki, Hürrəmilər hərəkatının yaranma səbəb­lərində diqqəti milli məsələ yox, daha çox məhz ruhi savaş faktoru cəlb edir. Bəzi insanların Babəki və Hürrəmilər hərəkatını sırf türkçü-millətçi ideyaya malik bir hərəkat kimi görməsi milli-vətənpərvərlik duyğuları və millət sevgi­sindən irəli gəlsə də, qeyd etməliyik ki, bu müddəa elmi cəhətdən əsaslı deyil. Bundan irəli gələn düşüncə ilə də bəziləri daha ifrata vararaq Babək və Xürrəmiləri şamanistlər kimi təqdim etməyə səy göstərir. IX əsrin əvvəlində Azərbaycanda baş vermiş hadisələr ilk növbədə Abbasi zül­münə qarşı xalq-azadlıq hərəkatı hesab edilməlidir. Lakin eyni zamanda, bu hərəkatın ideoloji tezisləri özündə həm dini, həm də ruhi prinsipləri ehtiva etmişdir ki, bunları bir kənara qoyub əhəmiyyət verməmək olmaz. Təəssüf ki, məhz bu fikirlərə paralel olaraq Babəkin guya qeyri-türk olması barədə əks-fikirlər bəzi qüvvələr tərəfindən ortaya atılır və ictimai rəydə Babək şəxsiyyəti barəsində səhv fikir­lər formalaşdırılır. Bu səbəbdən həmin səhv fikirlərlə bağlı gerçəkləri söyləməyə ehtiyac vardır ki, “yalanlar ayaq tutub yeriməsin” və Azərbaycan tarixinin ən böyük şəxsiyyət­lərindən birinin kimliyi barədə həqiqətlərdən ictimaiyyət xəbərdar olsun.

BABƏKİN ƏSLƏN PERS (FARS) OLMASI İLƏ BAĞLI FİKİRLƏR BARƏDƏ

Babəkin guya pers (fars) olması və Sasaniləri bərpa etməyə cəhd göstərməsi ilə bağlı irəli sürülən müddəaların əsassızlığı barədə müəllifi olduğum “Babək və hürrəmilik” kitabında müəyyən qədər danışılmış, bu ehtimalı sıfıra en­dirən arqument və dəlillərdən bəziləri qeyd olunmuşdur. Mövzuya birbaşa aidiyyatı olduğuna görə bir daha həmin fikirləri səsləndirmək, həmçinin, digər faktlarla da məsə­ləyə aydınlıq gətirmək yaxşı olardı. Əvvəla, Babəkin mənşə­cə fars olma ehtimalı o səbəbdən mümkün deyil ki, heç bir mənbədə onun fars olması barədə məlumat yoxdur, əksinə, onun Ərdəbil yaxınlığındakı Bilalabad kəndində doğulması mənbələrdə açıq şəkildə qeyd olunmuşdur. Ərdəbil nahi­yəsi ən qədim dövrlərdən bəri Azərbaycan türklərinin kompakt yaşadığı arealdır, bu ərazidə tarixin demək olar ki, bütün dövrlərində türk çoxluğu mütləq əksəriyyət təşkil edib və burda şübhə üçün ən kiçik bir istisnaya da rast gəlinmir. Digər yandan, Babək əslən fars olsaydı, əvvəla, Nizamülmülk, Xondəmir, Mirxond başda olmaqla fars tarixçiləri onu öz kitablarında söyüşlərə, təhqirlərə qərq etməzdilər, əksinə, fars kimliyi və fars milli dövlətçilik düşüncəsi baxımından onun fəaliyyətinə ən azından müəy­yən qədər loyal yanaşardılar (buna əyani sübut kimi elə pers tarix yazarlarının əsərlərində Abbasilərin perslərə meylli xəlifəsi, anası pers qızı olan Məmunun bir qayda olaraq müsbət fonda təqdim edilməsini göstərmək olar). Babəkə münasibətdə isə biz bu mövqenin əksini görürük. Hətta Babəkdən neçə əsr sonra yaşamış Xosrov ibn Ruzbehxan belə Şah İsmayılın atası Şeyx Heydəri pisləyər­kən onu Babəklə eyniləşdirir və eyni təhqirləri Babəkə də şamil edir. Eynilə bu cür, Babəkin guya Sasani imperiyasını bərpa etmək istəməsi ba­rədə söz-söhbətin də zərrə qədər belə olsa, əsası yoxdur. Bunu təsdiqləyə biləcək hər hansı bilgiyə tarixi məxəzlərin məlumatlarında rast gəlinmir.

news-detail

Babəkin guya pers (fars) əsilli olduğu barədə fikir yürüdən anti-türk mövqeli bir tarixçidən bunu isbatlaya biləcək hər hansı ciddi bir dəlil göstərməsini xahiş etdiyim zaman onun göstərə bildiyi yalnız bu oldu ki, Babəkin atası Abdulla Mədain şəhərində (Mədain (Ktesifon) – pers Sasanilər imperiyasının başkəndi. Dəclə çayının sahilində yerləşirdi – C.B.) tuluqda yağ satan biri olmuş­dur. Mədain şəhərinin də Sasanilərin başkəndi olması səbə­bindən bu fikri bölüşənlər məsələni bu səmtə yönəldirlər ki, Babəkin atası Mədaindən imiş və belə olduğu zaman da onun pers (fars) olma ehtimalı böyükdür. Halbuki əvvəla, bir şəxsin bir şəhərdə “tuluqda yağ satması” onun etnik mənşəyi barədə fikir yürütmək üçün ümumiyyətlə əsas sayıla bilməz. İkincisi də, hətta Babəkin atasının Mədain şəhərində yaşayan birisi olduğunu qəbul etsək belə, əhalinin etnik tərkibi baxımından bir imperiya paytaxtının monoetnik şəhər olduğunu düşünmək ağlasığmazdır, istər qədim dövrlərdə, istərsə də indiki dövrdə hər hansı bölgənin əhali sıxlığı çox olan böyük şəhərlərində müxtəlif etnik köklərə malik insanlar yaşaya bilər, biz hələ ticarət məqsədilə dörd bir tərəfdən həmin şəhərlərə gələn və gedənləri demirik. Dəclə çayının sahilində yerləşdiyi tarixdən məlum olan Mədain (digər adıyla Ktesifon) şəhəri etnik tərkibi yekcins olan hər hansı bir kənd deyildi ki, orada olan bir insanın soykökü barədə dəqiq fikir yürütmək mümkün olsun.

Babəkin atasının əslən Mədaindən olmasını İbn-ən-Nədim “Kitab əl-Fehrist” adlı əsərində Vaqid ibn Əmr Təmimi adlı birisinə istinad edərək yazır. Bu adamın Babək barədə məlumatlar toplaması və “Babə­kin tarixi” adlı əsər yazması qeyd olunsa da, həmin əsər bu günümüzə gəlib çatmamışdır. Əsərlə bağlı müxtəlif mənbə yazarlarının qeydlərində isə Babək, onun valideynləri, arva­dı, ailə üzvləri, tərəfdarları barədə çoxlu sayda ağlasığmaz iftira və böhtanlara rast gəlinir və bu səbəbdən həm sözü­gedən yazarın, həm də onun kimi qərəzli mövqe tutan İbn- ən-Nədimin fikirlərinə bu məsələdə etibar etmək, yumşaq desək, sadəlövhlük olardı. Üstəlik, mənbələrdə Babəkin atası Abdullahın əslən müxtəlif yerlərdən olduğu göstərilir, onun həm Bilalabaddan, həm Bəzzdən, həm Xudafərindən, həm Meymənd (Miməd)  (Meymənd (Miməd) güney  Azərbaycanda Ərdəbil yaxınlığında mahal – C.B.) nahiyəsinin başqa bir yerindən olduğunu söyləyən yazarlar vardır. Bu məlumatların hər hansı birinə xüsusi önəm vermək çətindir. Lakin diqqət yetirilsə, görmək olar ki, Mədain (Ktesifon) şəhərini çıxmaqla, qalan bütün adı çəkilən bölgələr tarixi Azərbaycanın güneyinə aid yerlərdir. Bir qədər irəlidə Babəkin atasının peşəsi ilə bağlı daha həqiqətə uyğun bildiyimiz fərziyyələri təqdim edəcəyik. Babəkin atası Abdullahın Mədaindən ol­ması versiyası o səbəbdən əsassızdır ki, Abdullah təxminən VIII əsrin ikinci yarısı - IX əsrin ilk onilliyində yaşamış bir insan olub. Mənbələrdən məlumdur ki, Sasanilərin başkəndi olan Mədain şəhəri hələ xəlifə Ömərin zamanında - 637- 642-ci illərdə Sasanilər imperiyası ilə birlikdə özünün sürətli çöküşünü yaşayırdı və Sasanilər dövlətinin məhv ol­ması ilə birlikdə Mədain şəhəri də xarabalığa çevrildi. Bağ­dad şəhəri VIII əsrin II yarısında Abbasilər tərəfindən salınarkən və xilafətin başkəndinə çevrilərkən, ondan təx­minən 30 km güney-doğuda yerləşən, artıq çoxdan hər kəsin tərk etdiyi Mədain şəhərinin yerində xarabalıqlar qalmışdı. Belə olan halda, Babəkin atası Abdullahın VIII əs­rin 60-70-ci illərində orada nə cür doğulması, böyüməsi, ya­xud bu xarabalıqla nə cür bağlı olması sözün həqiqi məna­sında sual altındadır. 

Yazının davamını bu linkdən oxuyun. 


XƏBƏR LENTİ
Damarlar təmizlənəyib təzyiq normallaşdıran və yaddaşı yaxşılaşdıran GÜCLÜ VASİTƏ 15:50
"Formula-1"-lə bağlı iki xəstəxana ayrıldı 15:25
Nazirdən NATO generalına: Onlar bizə niyə silah satmır? 14:40
Lavrovdan xəbərdarlıq: ABŞ-ın kosmosdakı gücü... 14:11
Şəhər köçürülür – Avropanın mərkəzində BOMBA HƏYƏCANI Avropa 13:35
5 dərəcə ŞAXTA OLACAQ, yağış və dolu yağacaq - Sabahın HAVASI 12:50
Pentaqondan S-400 açıqlaması: Qərarı Ankara verəcək 12:35
ABŞ-la müharibə başlaya bilərdi – Lavrovdan SENSASİYALI AÇIQLAMA 12:10
Azərbaycanlı iş adamının hesabına səhvən 128 milyon köçürdülər 11:30
“Putin Trampla görüşə hazırdır, amma…” – Moskvadan CAVAB 11:10
Şəxsiyyət vəsiqənizdə sizi ölümə aparacaq İNANILMAZ QEYD - ŞOK ARAŞDIRMA 10:25
PKK Türkiyə ilə ABŞ-ı qarşı-qarşıya qoydu 10:10
Jurnalistika üzrə təhsil alan bakalavrlara ŞANS 10:05
Erməni TƏXRİBATI - SON DƏQİQƏ 09:50
VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİ 09:35
Bakıda FACİƏVİ HADİSƏ 09:25
NEFTİN QİYMƏTİ 09:10
Üzeyir Hacıbəylinin Ordubadiyə təbrik məktubu 08:50
Rusiya XİN-də bomba həyəcanı: təxliyə başladı 00:40
Ermənistan bir neçə hissəyə parçalanacaq... - Hadisələrin MÜMKÜN SSENARİSİ 00:33
Ərdoğan DOLLARA MÜHARİBƏ ELAN ETDİ 00:23
Ermənistan prezidenti müxalifətə səslənib 00:05
19.04.2018
Nazarbayev azərbaycanlı generalı mükafatlandırdı 23:53
Mafioz Məhərrəm Həsənov həbsdən buraxılmağa görə restoranda ziyafət verdi və HƏBS OLUNDU 23:40
Azərbaycanda ÜDM-nın artımı... - Ekspert 23:30
Səlim Müslümov: "Prezidentin bu fərmanı 8800 nəfərə şamil ediləcək" 23:18
400 minlik toy edən lift müdirinin qızı məhkəmədə dindiriləcək 23:10
TBMM Komissiyası təsdiqlədi - Növbədənkənar seçkilər 23:04
Bakıda faciə: Şair avtobusun altında qalaraq ölüb 22:53
"Çeynədilər, dişlədilər, diddilər..." - “Unibank” “Akkord”u məhkəməyə verib 22:43
Ermənistanda polis xalq tərəfə KEÇİR 22:32
“Bu barədə informasiyaya malikik” – Moskva ABŞ-ın şok PLANINI AÇIQLADI 22:26
Ərdoğanın seçki qərarının sirri: Qurulan tələlərə qarşı… 22:10
Gürcüstanda əməliyyat: 3 avtoritet saxlanıldı 21:53
Avropa İttifaqından Azərbaycanla bağlı qərar 21:50
11 min manatlıq Fərmandan nə qədər ailə yararlanacaq?- MİLLƏT VƏKİLİNDƏN AÇIQLAMA 21:44
Türk nazirin cənazəsinə sahib çıxan olmadı 21:40
XİN: Rusiya və Azərbaycanı strateji tərəfdaşlıq münasibətləri bağlayır 21:40
ATV-nin aparıcısına vəzifə verildi 21:30
Rusiyadan açıqlama: Skripal məsələsində Azərbaycan... 21:23
Cəlilabadda məktəbli intihar edib 21:15
“Beyləqanski” dəstə yığır- Moskvada “Quli”yə qarşı müharibə hazırlığı 21:08
Seçkidən sonra Vladimir Putin və İlham Əliyevin ilk səfər etdiyi XARİCİ ÖLKƏ 20:53
İki millət vəkilinin mandatı əlindən alındı - SƏBƏB 20:49
İlham Əliyevdən TƏYİNAT 20:46
NATO-dan açıqlama: Türkiyənin S-400 alması... 20:30
Nazim Bəydəmirli: "2-3 naziri çıxmaq şərtilə hamısını istefaya göndərmək lazımdır” 20:15
Rusiya açıqladı: ABŞ Suriyanı onların əli ilə parçalayır 20:03
Dünyanın ən yaşlı insanı öldü 19:50
25 nəfərin yanaraq öldüyü Narkoloji Mərkəzin direktoru... 19:25
Dolların sabaha olan məzənnəsi 19:11
"Koroğlu" stansiyası bağlanır - SƏBƏB 18:50
Çimərlik bağlandı - Köpəkbalığı.. 18:30
Yunanıstandan FETÖ-çü hərbçilərlə bağlı SKANDAL qərar 18:09
Bakıda yanğın: 3 UŞAQ ... 17:45
İlham Əliyev SƏRƏNCAM imzaladı 17:22
Generalların Bakı görüşü - Rusiya və NATO nələri müzakirə etdi 17:02
Əfqanıstandakı sülhməramlılarımızın bir qrupu Azərbaycana qayıtdı 16:01
İlham Əliyev Corc Buşa başsağlığı verdi 15:20
Rusiyanın ən varlı biznesmenlərinin reytinqi - İLK onluqdakı azərbaycanlı kimdir 14:32
ABŞ-ın səfirliyi təhlükədə: zirehli avtomobillər GƏTİRİLDİ - CANLI YAYIM + VİDEO 14:25
QAR və DOLU YAĞACAQ, hava kəskin pisləşəcək - XƏBƏRDARLIQ 14:15
Prezident Gerasimov və Skaparotti ilə görüşdü + FOTO 14:05
Bu marşrutların da hərəkət cədvəli DƏYİŞDİRİLİR 13:55
Bu gün və sabah Bakının bu yollarında hərəkət məhdudlaşdırılır 13:35
NATO və Rusiya Bakını seçdi 13:15
İranda güclü zəlzələ olub 12:44
Din xadimlərinə maddi dəstək veriləcək - Siyahı dəqiqləşdirilir 12:40
Qırğızıstanda hökuməti istefaya göndərildi 12:27
Trampın yeni Suriya strategiyası - kürdlərə daha çox dəstək, ərəbləri isə... 12:00
Bir neçə saata hər şey həll olunacaq, Qarabağda müharibə başlaya bilər - Rusiyadan SENSASİYALI AÇIQLAMA 11:40
O şəxslərə 11 min manat veriləcək - Prezidentdən MÜHÜM FƏRMAN 11:15
Uzun illərin dələduzluq hadisəsi ifşa olunur - Elman Paşayev məsələyə müdaxilə etdi 11:10
Prezidentin andiçmə mərasiminin VİDEOÇARXI 11:05
İlham Əliyev iş otağını göstərdi + FOTOLAR 10:50
Yüzlərlə insan EDAM OLUNDU: Aralarında azərbaycanlı və türk qadınlar da var 10:25
Türkiyə ABŞ-ı TƏŞVİŞƏ SALDI: "Rusiya Suriyaya girsə..." 10:10
Kəşfiyyatın ölkə üçün önəmi...? - ŞOK DETALLAR + VİDEO 10:00
Erməni TƏXRİBATI - SON DƏQİQƏ 09:40
"Qızıl qarası"-nın QİYMƏTİ 09:33
Yol polisindən toy karvanları ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ 09:15
ABŞ konqresində İsrail və Azərbaycan HƏMRƏYLİYİ 09:07
Damarlarında türk qanı axan rus yazıçısı Mixail Zaqoskin 08:45
Nazirlərdən kimlər qalır, kimlər gedir - MARAQ DOĞURAN ADLAR 00:39
Yeni fətva - "Facebook-da "like" haramdır" 00:28
İlham Əliyevdən yeni təyinat - Sərəncam 00:12