success closed Loading...

نقشه راه جدید کشورهای اسلامی

پادشاه مراکش: کشورهای اسلامی برای افزایش سطح کیفیت زندگی نیاز به «نقشه راه» جدید دارند.

اینتر نیوز به نقل از آژانس خبری «مغرب عرب»، محمد ششم، پادشاه مراکش اعلام نمود که کشورهای اسلامی برای افزایش سطح کیفیت زندگی نیاز به «نقشه راه» جدید دارند.

این نقشه جدید باید به کشورهای اسلامی کمک کند تا حداکثر استفاده را از امکانات انسانی و منابع طبیعی برای افزایش سطح کیفیت زندگی بکنند. پادشاه مراکش در مراسم 50-مین سالگرد سازمان کشورهای اسلامی از این موضوع سخن گفت.

هیئت های رسمی از کشورهای عضو سازمان در این مراسم شرکت داشتند. هم اکنون 57 کشور اسلامی عضو این سازمان هستند که جمعیت کشورهای عضو رویهمرفته 1,6 میلیارد نفر است. روسیه از مقام ناظر در این سازمان برخوردار است.

Enter.News