success closed Loading...

مبارزه فیسبوک با جدایی خواهی

فیسبوک به مبارزه خود با نفرت پراکنی در اینترنت ادامه داده، انتشار مطالب در رابطه با ملی گرایی و جدایی خواهی سفیدپوستان را ممنوع کرده و چنین مطالبی را حذف می کند.

 این مطلب در بیانیه مقامات شیکه اجتماعی فیسبوک در صفحه رسمی آنها اعلام شده است.
در این بیانیه گفته می شود:" ملی گرایی و جدایی خواهی سفیدپوستان نمی تواند از مفهوم برتری نژاد سفید پوست و گروه های سازمان یافته پیروی نفرت پراکنی جدا باشد. ما در آینده تجلیات حمایت یا ارزیابی مثبت ملی گرایی سفید پوستان و جدایی خواهی آنها را تحمل نخواهیم کرد".
تغییرات در سیاست امنیت حریم شخصی فیسبوک و اینتستاگرام در همین هفته اعتبار خواهد یافت.

Enter.News